Kierunki przeobrażeń struktury gospodarczej Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego warunkujące rozwój turystyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Konopinska, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza struktury działowo-gałęziowej funkcjonalnego Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego w latach 2004–2011 i określenie specjalizacji jednostek administracyjnych wchodzących w skład badanego obszaru. W dalszej części pracy przeprowadzono porównanie ich struktury z regionem górskim wybranym jako wzorzec i wyciągnięto wnioski o kierunku przekształceń strukturalnych niezbędnych dla rozwoju turystyki.
This article aims to analyse the economic structure of functional West-Sudeten Mountain Area and determine the specialization of administrative units included in the study area in 2004–2011. Further part of this research paper, economic structure of different parts of functional West- Sudeten Mountain Area was compared with mountain region which was selected as an example. Based on results of comparison, conclusion was made about the direction of structural transformation necessary for the development of tourism.
Opis
Słowa kluczowe
obszar górski , zatrudnienie , struktura działowo-gałęziowa , turystyka , mountain area , employment , economic structure , tourism
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 540–552