Projektowanie modeli trójwymiarowych w szkole średniej z użyciem oprogramowania Open Source Blender

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kisiel, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Informatyka jest tym działem wiedzy, który w dzisiejszych czasach rozwija się wyjątkowo prężnie. Dawno już minęły czasy, kiedy dyscyplina ta ograniczała się jedynie do programowania i pracy z kodem. Niniejszy artykuł porusza praktyczne aspekty nauki modelowania przestrzennego i wizualizacji, stanowiących część grafiki komputerowej. Omawiane zagadnienia otwierają również młodzieży drogę do dalszej edukacji w kierunkach politechnicznych i dziedzinach, gdzie projektowanie odbywa się za pomocą komputera. Zasygnalizowane działania dydaktyczne oparte zostały na oprogramowaniu Blender open source. Włączenie zatem proponowanych rozwiązań w proces edukacyjny, nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów finansowych.
Information technology is amongst those branches of science that is developing extremely fast in modern times. Long gone are the times when it was just about programming and coding. This article talks about practical aspects of teaching spatial modelling and visualisation which are a part of computer graphics. The knowledge gained in those subjects opens the doors to further education in fields such as engineering or in any disciplines using computers in designing process. The educational methods discussed are based on Blender open source 3D creation suite. Therefore incorporation of the examined resources into the educational process doesn’t accrue any excessive costs.
Opis
Słowa kluczowe
modele trójwymiarowe , nauka modelowania , Program Blender w procesie edukacji , informatyka szkoła średnia , three-dimensional models , learning modeling , Blender 3D creation suite in the education process , computer science in secondary school
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 120–129