Rola przewag konkurencyjnych w postaci kapitału ludzkiego i intelektualnego jako podstaw trwałego wzrostu gospodarczego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Bolonek, Ryszarda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Kapitał ludzki i intelektualny charakteryzuje się silnie pozytywnymi efektami zewnętrznymi. Prywatne korzyści są poza dyskusją w krajach rozwiniętych. Problem polega na tym, jak zmierzyć świadczenia społeczne. Istniejące metody pomiaru w wielu przypadkach nie mają charakteru pieniężnego. Niektóre z nich, oparte na tablicach wyników, podają przybliżony stosunek input-output. Dlatego nie możemy odrzucić tezy o ekonomii kapitału ludzkiego. Jednak brak dokładnej liczby sprawia, że ​​wynik jest wątpliwy. Z tego powodu nie możemy w pełni przyjąć tezy o ekonomii kapitału ludzkiego i intelektualnego. Problem jest szerszy, niż się wydaje, bo dotyczy wszystkich wartości niematerialnych. Księgowy B. Lev próbuje rozwiązać problem, kapitalizując niektóre wartości niematerialne, ale nie jest możliwe kapitalizowanie innych. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie warunków do wzrostu rynków nowych czynników produkcji, takich jak: rynek dóbr sieciowych, rynek badawczo-rozwojowy, kapitał ludzki, intelektualny i tak dalej. Pomogłoby to mierzyć transakcje na nowych rynkach. Tymczasem wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest podejście systemowe oparte na analizie input-output dające ogólnie widoczne korzyści, jednak w szczególnych sytuacjach zyski są trudne do wyrażenia w dokładnych liczbach.
The human and intellectual capital is strongly characterized by positive externalities. The private benefits are beyond discussion in developed countries. The problem is how to measure the social benefits. The existing measurement methods are not pecuniary in many cases. Some of them, based on scoreboards, are giving the approximate input-output ratio. Therefore we can’t reject the thesis about human capital economics. However, having no exact number makes the result doubtful. That is the reason, we can’t fully accept thesis about human and intellectual capital economics. The problem is wider, then it looks like, because it concerns the all intangible assets. The accountant, B. Lev is trying to resolve problem by capitalizing some of the intangible assets, but it is not feasible to capitalize some others. It seems, the best solution is to make conditions to rise the markets of the new factors of production such as: network goods market, research and development market, human and intellectual capital and so on. It would help to measure transactions at new markets. Meanwhile, it seems, the best solution is systemic approach based on inputoutput analysis giving the overall visible benefits, however in special situations the profits are difficult to express in exact figures.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 263-275