Metody pomiaru kapitału ludzkiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Łukasiewicz, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy kapitał ludzki jest uznawany za główny czynnik przewagi konkurencyjnej. Artykuły i książki dotyczące teorii kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego podkreślają tę tezę. Ale do tej pory zarówno naukowcy, jak i praktycy nie mają żadnych powszechnie stosowane narzędzia do pomiaru kapitału ludzkiego w organizacji. Nie ma możliwości na przykład w celu porównania „jakości” kapitału ludzkiego w różnych organizacjach. Ten artykuł przedstawia dwie grupy metod pomiaru kapitału ludzkiego: finansową i niefinansową.
In knowledge-based economy human capital is recognized as a main factor of competitive advantages. The articles and books about theory of human capital and intellectual capital emphasize this thesis. But to this time, both scientists and practitioners do not have any commonly used tools to measure human capital in an organizations. The is no possibility for example to compare “quality” of human capital in a different organizations. This article presents two groups of human capital measurement methods: financial and nonfinancial.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 37-45