Edukacja wobec sprzężeń wzrost gospodarczy – nierówności społeczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Mikuła, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych zagadnień z zakresu literatury analizującej wzajemne relacje między wzrostem gospodarczym a nierównościami społecznymi. W ten sposób rodzi się odpowiedź na pytanie, czy istnieje polityka, która zapewnia wzrost, a także chęć niwelowania nierówności w celu urzeczywistnienia reguł i społecznych. Wydaje się, że taka polityka jest możliwa do zrealizowania, a czynnikami stymulującymi wzrost i pozytywnie wpływającymi na zmniejszanie nierówności społecznych są wzmożone inwestycje w kapitał ludzki. Inwestycje w kapitał ludzki oczekują pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy, na sprawiedliwość, w długim okresie, najlepszym sposobem na zmniejszenie ubóstwa, nadmiernych nierówności społecznych i wykluczenia społecznego oraz wyrównywanie szans w dostępie do efekty i korzyści, jakie generuje wzrost gospodarczy.
The aim of this article is the presentation of selected issues in the field of the literature analyzing mutual relations between the economic growth and social inequality. Thus, it stempts to answer the question wheather there exist the policy which supplies the growth as well as the desire to delimit inequalities in order to realize the rules of equity and social 207 Edukacja wobec sprzężeń wzrost gospodarczy – nierówności społeczne justice. It seems that, such policy is possible to realize and the factors which stimulate the growth and affect positively the decrease of social inequalities are intensified investment into human capital. The investment into human capital expect for the positive impact on the economic growth, on equity, within a long period of time, the best way for decreasing poverty, excessive social inequalities and social exclusion as well as giving the equality of chances concerning the access to the effects and advantages, generated by the economic growth.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 191-207