Adwokatura w Polsce (1982- 2016). Studium historyczno-prawne

Abstrakt
Analiza w dysertacji doktorskiej przeprowadzona została w 5 rozdziałach. Rozdział 1 stanowi analizę historii adwokatury od czasu początku państwowości polskiej do czasów rozbiorów. W rozdziale 2 przedstawiony został charakter prawny samorządu adwokackiej w czasach dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej oraz najnowsza historia adwokatury od okresu powojennego do roku 1982. Osobny podrozdział poświęcony jest ustawie Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r. – jej uwarunkowaniom polityczno-prawnym, charakterystyce zapisów oraz przyjętym nowelizacjom. W rozdziale 3 został zaprezentowany ustrój adwokatury. Poddano analizie akty prawne składające się na organizację samorządu zawodowego adwokatów, organizację organów adwokatury i organów izb adwokackich, w tym poddano charakterystyce poszczególne organy; a także zasady, przebieg i warunki odbywania aplikacji adwokackiej. W Rozdziale 4 opisano przejawy wykonywania zawodu adwokata. Uwzględnione zostały m.in.: wpis na listę i skreślenie z listy adwokatów, ustalenie siedziby zawodowej, zasady immunitetu i tajemnicy zawodowej adwokata, wynagrodzenie adwokata wraz z udzielaniem pomocy prawnej z urzędu. Przedstawione zostały również formy wykonywania zawodu. Ostatni, rozdział 5 obejmuje swoim zakresem analizę przepisów obejmujących zasady etyki i godności zawodu adwokata , orzecznictwo sądów dyscyplinarnych a także proceduralne przepisu obejmujące postepowanie dyscyplinarne.
Analysis in dissertation dissertation was conducted in 5 chapters. Chapter 1 provides an analysis of the history of the lawyer from the beginning of Polish rule to the partitions. Chapter 2 presents the legal nature of the advocates' self-government during the interwar years, the Second World War and the latest history of the lawyers from the post-war period until 1982. A separate subsection is devoted to the Law of Attorney of 26 May 1982 - its political and legal environment, Records and accepted amendments. In Chapter 3, the advocacy system was presented. An analysis was carried out of the acts constituting the professional self-governing body of lawyers, the organization of the bar associations and the bodies of barristers, including the characteristics of each body; As well as rules, course and conditions of attending lawyer's application. Chapter 4 describes the practice of attorney practice. The following are included: entry in the list and removal from the list of attorneys, establishment of a registered office, immunity and professional secrecy lawyer's attorney's fees, attorney's fees and the granting of legal aid ex officio. There are also forms of occupation. Last, Chapter 5 covers the scope of an analysis of rules covering the principles of ethics and dignity of the profession of lawyer, the disciplinary jurisdiction of disciplinary courts and a procedural rule covering disciplinary action.
Opis
Słowa kluczowe
Historia adwokatury , samorząd adwokacki , adwokat , aplikacja adwokacka , etyka adwokacka , History of barrister , barrister , barrister's advocate , advocate ethics
Cytowanie