O PRACY I ŚWIĘTOWANIU W POKOŁCHOZOWEJ WSI W UKRAIŃSKICH KARPATACH

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008
Autorzy
Kosiek, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Abstrakt
Prezentowanym tekstem próbuję, choć jedynie w wąskim stopniu, wypełnić lukę w badaniach na temat wpływu przemian społeczno-ekonomicznych jakie zaszły w ostatnich latach na Ukrainie na społeczności wiejskie. W artykule koncentruje się na ukazaniu wybranych elementów życia codziennego małej społeczności wsi Połonińskie znajdującej się w Bieszczadach Wschodnich. Główną podstawą źródłową są wyniki czterdziestodwudniowych badań terenowych. Życie codzienne w pokołchozowej rzeczywistości koncentruje się wokół pracy opartej w głównej mierze o zacofane rolnictwo i hodowlę. Powszedni trud z nią związany i jej niska opłacalność powodują pogrążanie się większość mieszkańców Połonińskiego w patologiach społecznych. Bieda, alkoholizm czy nielegalna wycinka lasu to tylko, niektóre z nich. Choroby społeczne nie omijają nawet tych, którzy z racji pełnionych funkcji w społeczności lokalnej powinni świecić przykładem. Pijany wójt, czy ksiądz to niemal codzienne obrazki z Połonińskiego. Lepiej żyje się tylko małej grupie, która w odpowiednim momencie miała dobry pomysł aby poradzić sobie w warunkach transformacji. Katalizatorem „ułatwiającym” życie w zmieniającym się świecie jest alkohol, spożywany bez względu na porę dnia. Okazją do jego wypicia jest w takim samym stopniu praca jak i święto. Picie to rytuał codzienności warunkujący społeczne relacje. Pewnego rodzaju kolorytem w szarość codziennej pracy wprowadza połonińskie „świętowanie”. Stwarza ono okazję przede wszystkim do intensywniejszych spotkań z krewnymi i sąsiadami. Zarówno święta religijne jak i rodzinne dają okazję do wspólnych spotkań, w kręgu rodzinnym czy sąsiedzkim. Nie mogą się one jednak obyć bez alkoholu pogłębiając tym samym pijaństwo wśród mieszkańców wioski.
Opis
The author tries, to some extent, to fi ll up the gap in the research on the impact of socio-economic transformations in Ukraine on rural communities. The article discusses selected aspects of everyday life of the inhabitants of a small village in the Eastern Bieszczady Mountains. The discussion is based on fi eldwork conducted by the author in 2007. The everyday life in a former kolkhoz village is focused on work, mainly backward farming and breeding. Because the profi ts are low, social pathologies develop, among them mainly alcoholism. Only a small group of people are better off; they knew, at the right time, how to cope at the times of transformations. The „social diseases” affect even those, who, like the village leader or priest, should serve as an example for the local community. Celebrations, partly religious but predominantly lay ones, introduce some change to the dullness of everyday life. Celebrations create an opportunity to meet with the relatives and neighbours. However, they are always accompanied by alcohol. Work and free time alike are good occasions to drink. Drinking is like an everyday ritual, treated as a kind of „catalyst”, affecting social relations and making life in the changing reality easier.
Słowa kluczowe
Bojkowszczyzna , Karpaty Wschodnie , Bojkowie , życie codzienne
Cytowanie
Kosiek Tomasz (2008), O pracy i świętowaniu w pokołchozowej wsi w kuraińskich Karpatach, "LUD" 92, s. 137-162