Wpływ wykształcenia na kształtowanie się bezrobocia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Ostoj, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł dotyczy warunków i sposobów inwestowania w kapitał ludzki, które: mają zasadnicze znaczenie dla ograniczenia bezrobocia. Omawiane są trzy obszary inwestowania w kapitał ludzki: system edukacji szkolnej, szkolenia dla bezrobotnych przez agencje zatrudnienia i szkolenia pracowników organizowane w przedsiębiorstwach. W królestwie w systemie edukacji szkolnej istnieje konieczność ścisłego dostosowania do potrzeb gospodarki, głównie poprzez zmiany w strukturach miejsc pracy, w tym nacisk na nowe zawody i zawody oraz rezygnację ze szkolenia w tych, na które zapotrzebowanie spada. Co jest kluczowe dla realizacji tego celu jest opracowanie prognozowania popytu na pracę. Również, konieczne jest odejście od kształcenia w wąskich specjalnościach na rzecz nauczania szerokiej bazy, co pozwoli na podnoszenie kwalifikacji przez cały okres jej życie zawodowe. Przyczynić się mogą również szkolenia pracowników prowadzone w przedsiębiorstwach do redukcji bezrobocia. W państwach członkowskich UE obowiązują określone zasady regulujące sposób, w jaki państwo wspiera szkolenia pracowników. Zasady te dają pierwszeństwo szkolenia ogólne organizowane w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz szkolenia przeznaczone dla pokrzywdzonych transakcji. Takie szkolenia sprzyjają zmniejszeniu bezrobocia, zwłaszcza w odniesieniu do bezrobocia strukturalnego. Szkolenia dla bezrobotnych dążyć do takiego sposobu uzupełniania lub zmiany kwalifikacji pracownika, który: powinien trwale poprawiać swoją pozycję na rynku pracy. Aby było to możliwe należy zadbać o właściwy dobór osób szkolących się oraz właściwy dobór szkoleń tematy, które należy kontrolować za pomocą monitoringu zawodów/zawodów nadwyżkowych i deficytowych.
The article deals with the conditions and ways of investing in human capital which are essential for curbing unemployment. Under discussion are three areas of investing in human capital: school education system, training courses provided for the unemployed by employment agencies and employee training organized in enterprises. In the realm of school education system there is a necessity for strict adaptation to the needs of economy, mainly through changes in job structures, including emphasis on new trades and professions and abandoning training in those for which demand is diminshing. What is crucial for the realization of this objective is development of labour demand forecasting. Also, it is necessary that training in narrow specialities should be given up in favour of broadbase instruction, which will allow for adding to a person’s qualifications throughout his or her working life. Employee training courses provided in enterprises may also contribute to the reduction of unemployment. In EU member states there are specific rules governing the way in which the state supports employee training. These rules give preference to general training organized in small and medium-size enterprises as well as training meant for disadvantaged trades. Such training courses are condusive to reducing unemployment, especially with regard to structural unemployment. Training courses for the unemployed aim for such a way of complementing or changing an employee’s qualifications which should permanently improve his or her position in the labour market. To make it possible it is necessary to ensure the proper selection of trainees and the right choice of training subjects, which should be controlled with the help of the monitoring of surplus and shortage trades/professions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 303-311