Sztuczna inteligencja (AI) vs. ochrona danych osobowych (RODO) – jak zapewnić zgodność rozwiązań AI z podstawowymi mechanizmami systemu ochrony danych osobowych w ramach Unii Europejskiej?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Kolasa, Gabriel Z.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem tego artykułu jest zbadanie problemów i wyzwań związanych z zapewnieniem zgodności rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) z podstawowymi mechanizmami systemu ochrony danych osobowych w ramach Unii Europejskiej. W artykule omawiane są różne aspekty przetwarzania danych osobowych przez systemy AI, takie jak podstawy prawne, obowiązki informacyjne, prawa podmiotów danych, czy też ryzyko naruszenia praw podstawowych. W artykule wskazywana jest potrzeba wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych oraz mechanizmów technicznych i organizacyjnych, które pozwolą na skuteczną realizację zasad i celów RODO w kontekście stosowania AI.
The purpose of this article is to explore the problems and challenges of ensuring the compatibility of artificial intelligence (AI) based solutions with the basic mechanisms of the personal data protection regime within the European Union. The article discusses various aspects of the processing of personal data by AI systems, such as the legal basis, information obligations, rights of data subjects, and the risk of violation of fundamental rights. The article points out the need for appropriate legal regulations as well as technical and organizational mechanisms to effectively implement the principles and objectives of the RODO in the context of the application of AI.
Opis
Słowa kluczowe
sztuczna inteligencja , uczenie maszynowe , ochrona danych osobowych , RODO , prawa podmiotów danych , artificial intelligence , machine learning , personal data protection , GDPR , data subject rights
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 115-131