Odpowiedzialne projektowanie w relacji do dewastacji środowiska naturalnego na przykładzie autorskiej kampanii społecznej

Abstrakt
Rozprawę doktorską poświęciłem gwałtownym zmianom, jakie zachodzą obecnie w środowisku naturalnym. W skład rozprawy wchodzi projekt graficzny kampanii społecznej oraz towarzysząca jej część opisowa. W ramach projektu kampanii wykonałem serię plakatów, opierających się na sprzeczności między tytułowymi hasłami, niosącymi pozytywne, lecz nieprawdziwe treści, a pełnymi gorzkiej ironii ilustracjami, przedstawiającymi faktyczny stan środowiska. Plakaty te stanowią moją odpowiedź na kilka kwestii, które dotyczą miejsca projektowania proekologicznego we współczesnym projektowaniu graficznym i w ogóle w sztuce. W opisowej części pracy odniosłem się do własnych doświadczeń z projektowaniem, przybliżyłem czytelnikowi ideę projektowania zaangażowanego. Dużo uwagi poświęciłem opisowi realizacji zaprezentowanych plakatów. Zwróciłem uwagę, w jaki sposób ekologiczne podejście, obecne w moich plakatach na wszystkich poziomach, niesie konkretne korzyści dla środowiska. Wskazałem na oryginalność formy moich plakatów i jej związki z moim proekologicznym sposobem myślenia. W części pisemnej zawarłem opisy i objaśnienia a także ich reprodukcje wszystkich plakatów.
My doctoral thesis addresses the rapid changes currently taking place in the environment. The thesis includes a graphic design for a social campaign and an accompanying descriptive section. As a part of the campaign project, I prepared a series of posters based on the contradiction between the title slogans, carrying positive but false content, and the illustrations, full of bitter irony, showing the actual state of the environment. These posters are my response to a number of issues concerning the place of environment-related, sustainable design in contemporary graphic design and art in general. The descriptive part of my thesis refers to my own experience with graphic design, introduces the reader to the idea of responsible design. I have devoted a great deal of attention to the realisation process of this specific series of posters. Also, I have pointed out in what way the ecological approach, present at all the stages of my works, brings specific gains for the environment. I have put an emphasis on the originality of the form of my posters and its links to my pro-ecological way of thinking. In the written part, the reader will find descriptions and explanations concerning every single poster, as well as their reproductions.
Opis
Promotor: dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. UR - 99 s.
Słowa kluczowe
kampania społeczna , odpowiedzialne projektowanie , plakat , ekologia , środowisko , social campaign , responsible design , poster , ecology , environment
Cytowanie