Postępowanie logopedyczne w zespole Pradera-Williego – studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Stefaniak, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zespół Pradera-Williego jest chorobą genetyczną, która ujawnia się zwykle w Europie z częstotliwością od 1 : 8000 do 1 : 45000 urodzeń. Zaburzenie ujawnia deficyty nie tylko w sferze ruchowej, ale również na płaszczyźnie językowej i komunikacyjnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie studium przypadku dziecka z zespołem Pradera-Williego. Omówione tu zostały wybrane kwestie związane z dysfunkcjami występującymi u danej grupy dzieci oraz zaprezentowano propozycję kompleksowego modelu wsparcia logopedycznego dzieci z tym zespołem. Szczególną uwagę poświęcono celowości poszczególnych oddziaływań.
Prader-Willi syndrome is a genetic disorder, which usually occurs in Europe with the frequency of 1:8000 to 1:45000 of births. The disorder reflects deficits not only in movement but also in language and communication. The purpose of the article is to present a case study of a child with Prader-Willy disorder. It discusses the selected issues related to dysfunctions occurring in a specific group of children and puts forward a proposal of a comprehensive speech therapy support model for children suffering of the syndrome. Special attention has been devoted to the purposefulness of the particular actions.
Opis
Słowa kluczowe
zespół Pradera-Williego , studium przypadku , postępowanie terapeutyczne , kompetencje językowe , kompetencje komunikacyjne , Prader-Willi syndrome , case study , therapeutic conduct , language competencies , communication competencies
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 6. Młodzi mają głos, s. 86–96