Wybrane psychologiczne determinanty przedsiębiorczości absolwentów w świetle koincydencji teorii rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Pawlak, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem psychologicznych determinant przedsiębiorczości, w kontekście, jaki prezentuje koincydencji teoria rozwoju Grzegorza Kołodki. Na współczesnym rynku pracy, tak trudnym dla absolwentów, postawa przedsiębiorcza jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces zawodowy młodych ludzi. Ponadto wpływa ona także na ich sposób funkcjonowania w świecie i aktywne angażowanie się w różnego rodzaju działania pozazawodowe. Zależy ona z jednej strony od predyspozycji osobowych danej jednostki i jej wewnętrznych zasobów, a z drugiej od czynników zewnętrznych, w tym także od wsparcia otoczenia i edukacji. Koincydencji teoria rozwoju proponuje zmianę paradygmatu związaną z przejściem od koncentracji na czynnikach do koncentracji na współwystępowaniu czynników, a także, poprzez inteligentną manipulację tą koincydencją, postuluje aktywne budowanie indywidualnych strategii i polityki rozwoju. Nowy pragmatyzm, będący postulatywnym elementem tej teorii nakazuje dbać o szerokie spektrum źródeł wiedzy, doświadczeń, inspiracji i pomysłów oraz o poszukiwanie przede wszystkim skutecznych rozwiązań, nawet jeśli byłyby one nieortodoksyjne czy niestandardowe. Postawa przedsiębiorcza w świetle tej teorii musi zatem cechować się dużą otwartością na nowe rozwiązania, elastycznością i twórczością. Ważną jest także świadomość danej osoby, że istnieje cały wachlarz czynników, które wpływają na jej gotowość do podjęcia działań przedsiębiorczych, oraz, co ważniejsze, że na część z nich może ona wpływać, by manipulować ich koincydencją.
This paper addresses the problem of the psychological determinants of entrepreneurship in the context of Grzegorz Kołodko’s coincidence theory of development. In today’s job market, so difficult for graduates, entrepreneurial attitude is one of the key factors influencing the professional success of young people. In addition, this attitude also affects the way they function in the world and their active involvement in various non-work activities. The entrepreneurial attitude depends on a given individual’s personal predisposition and internal resources, and also on external factors, including education and support of their environment. The coincidence theory of development proposes a paradigm shift associated with a transition from a focus on factors to focus on the coexistence of factors, and intelligent manipulation of coincidence. The theory advocates active building of individual strategies and of development policy. The new pragmatism proposed by this theory requires taking care of a wide range of sources of experiences, inspiration and ideas and seeking above all effective solutions, even if they might be unorthodox or unconventional. An entrepreneurial attitude in the light of this theory must therefore be characterized by flexibility, creativity and a great openness to new solutions. It is important that a given person be aware of a whole range of factors affecting their readiness to undertake entrepreneurial activities, and, more importantly, that the person can influence some of them in order to manipulate their coincidence.
Opis
Słowa kluczowe
przedsiębiorczość , determinanty przedsiębiorczości , koincydencji teoria rozwoju , entrepreneurship , determinants of entrepreneurship , coincidence theory of development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 399–408