New Economics in the Health Care Sector

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Rozpędowska-Matraszek, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Technical progress, especially in health care, plays a vital role in managing staff and is becoming more and more important as a factor influencing the effectiveness and quality of treatment because it is the very factor that puts health care on its path to development. In that case, technical progress is understood as changes in the technology and organization of health care leading to an increase in the effectiveness of management processes. The most important economic determinant in this analysis was the impact of new technologies (the value of medical devices) on the effectiveness of treatment. Health care expenditures made by LGUs and nurses needed to take care of treated patients, as human capital, as well as equipment in the form of hospital beds were assumed as variables affecting the employment of medical specialists. The empirical analysis the employment of medical specialists is based on a sample of data for 16 voivodships from 2004 to 2010. The presented study uses an econometric model estimated based on panel data. Model estimation applied the generalized method of moments (GMM).
Postęp techniczny, zwłaszcza w opiece zdrowotnej, odgrywa duże znaczenie w gospodarowaniu kadrami i jest coraz bardziej istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność i jakość leczenia, ponieważ to właśnie on sprawia, że opieka zdrowotna znajduje się na drodze rozwoju. Mianem postępu technicznego określa się w tym przypadku zmiany w technologii i organizacji opieki zdrowotnej, prowadzące do zwiększania efektywności procesów gospodarowania. W artykule podjęto próbę oceny wpływu innych czynników niż wymogi proceduralne, na strukturę zatrudnienia lekarzy specjalistów w podmiotach publicznych, a mianowicie sprawdzono, jaki jest wpływ nowych technologii (mierzony wartością aparatury medycznej), wpływ wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na opiekę zdrowotną oraz zatrudnienie pielęgniarek potrzebnych do obsługi leczonych pacjentów, czy wpływ infrastruktury technicznej podmiotów medycznych – wyposażenie w łóżka szpitalne. Analiza empiryczna zatrudnienia lekarzy specjalistów oparta jest na próbie danych dla 16 województw w latach 2004–2010. W prezentowanym badaniu zastosowano model ekonometryczny szacowany na podstawie danych panelowych. Estymację modelu wykonano z wykorzystaniem uogólnionej metody momentów (GMM).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 180–193