Wykorzystanie głogu (Crataegus L.) do produkcji skoncentrowanych preparatów roślinnych o wysokiej zawartości związków biologicznie czynnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12-02
Autorzy
Żurek, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania głogu do produkcji preparatów w postaci wyodrębnionej i skoncentrowanej frakcji związków polifenolowych. Do analiz wybrano owoce, liście i kwiaty sześciu gatunków głogu (Crataegus L.). W pierwszym etapie badań, przeprowadzono optymalizację warunków ekstrakcji. W kolejnym etapie przeprowadzono izolację związków polifenolowych z głogu z zastosowaniem sorbentów. Otrzymane preparaty oceniono pod kątem ilościowego i jakościowego profilu polifenolowego, właściwości antyoksydacyjnych, fizyko-chemicznych i cytotoksycznych względem komórek nowotworowych. Stwierdzono, że najodpowiedniejszym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji metabolitów wtórnych z głogu jest 50% i 70% wodny roztwór etanolu, z 2 i 24-godzinną ekstrakcją. Ustalono, że najbogatszym pod względem ilościowym i jakościowym profilem polifenolowym cechowały się preparaty wyizolowane z zastosowaniem sorbentu RP-18. Ocenione parametry fizyko-chemiczne preparatów wskazywały na ich wysokie właściwości funkcjonalne. W badaniach działania przeciwnowotworowego wykazano silne działanie cytotoksyczne wobec linii komórek U87MG. Uzyskane wyniki, wskazują, że izolacja składników bioaktywnych z głogu, poprzez zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej, pozwala otrzymać preparaty o wysokiej zawartości związków prozdrowotnych, cechujących się wysoką aktywnością antyoksydacyjną i przeciwnowotworową.
The aim of the study was to assess the possibility of using hawthorn for the production of preparations in the form of an isolated and concentrated fraction of polyphenolic compounds. Fruits, leaves and flowers of six species of hawthorn (Crataegus L.) were selected for the analyses. In the first stage of the research, the extraction conditions were optimized. In the next step, polyphenolic compounds were isolated from hawthorn with the use of sorbents. The obtained preparations were evaluated in terms of quantitative and qualitative polyphenolic profile, antioxidant, physico-chemical and cytotoxic properties towards cancer cells. The most suitable solvent for the extraction of secondary metabolites from hawthorn was found to be 50% and 70% aqueous ethanol, with 2 and 24 hour extractions. It was found that the richest polyphenolic profile in terms of quantity and quality was found in the preparations isolated with the use of the RP-18 sorbent. The assessed physical and chemical parameters of the preparations indicated their high functional properties. In anti-cancer studies, it has been shown to be highly cytotoxic to the U87MG cell line. The obtained results indicate that the isolation of bioactive ingredients from hawthorn, through the use of solid phase extraction, allows to obtain preparations with a high content of health-promoting compounds, characterized by high antioxidant and anticancer activity.
Opis
Promotor: dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR - 167 s.
Słowa kluczowe
głóg , związki polifenole , aktywność przeciwutleniająca , aktywność przeciwnowotworowa , nutraceutyki , hawthorn , polyphenol compounds , antioxidant activity , anticancer activity , nutraceuticals
Cytowanie