Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w obszarze pracowniczym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Karamalla-Gaiballa, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednostki gospodarcze funkcjonujące w zmiennym otoczeniu podejmują coraz to nowe próby zwiększania konkurencyjności. Działaniom tym towarzyszy jednak rosnscy poziom wykształcenia, świadomości, a zarazem i aspiracji społeczeństwa. Przedsiębiorstwa w dążeniu do maksymalizacji zysku muszą być zatem jednocześnie odpowiedzialne społecznie, czyli uwzględniać też inne niż ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego, w tym: minimalizować zanieczyszczenie środowiska naturalnego, przeciwdziałać nadużyciom, uwzględniać dobro społeczeństwa. Istotnym obszarem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw jest dbałość o warunki pracy, klimat organizacyjny, a zwłaszcza umożliwienie rozwoju pracownikom. Warto wprowadzać praktyki odpowiedzialności społecznej zdobywając tym samym niezbędną dla działalności akceptację społeczną, a jednocześnie zapewnią sobie lojalną i kompetentną kadrę, utożsamiającą się z celami przedsiębiorstwa. Aktywne działania kierownictwa przedsiębiorstwa w tym zakresie są wyrazem poszanowania godności pracownika i pozytywnej odpowiedzi na ich potrzeby wyższego rzędu, a jednocześnie sprzyjają rozwojowi ekonomicznemu jednostki gospodarczej. Ważne jest zatem, aby w polskich przedsiębiorstwach aktywnie podchodzią do oczekiwań pracowników, a realizując strategie rozwoju zauważać efekty powstające zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej.
The corporations functioning in changing environment attempt to improve their competitive strategy. These efforts are in line with higher level of education attained, awareness of society as well the society’s aspiration. To maximize profit, the corporations should commit to social responsibility in such a way as to consider the other aspects of the economic development, i.e. reducing the effects of environmental contamination, counteracting abuse and finally considering the common good. On the ground of corporate social responsibility, the organizations are supposed to meet workplace standards, create organizational climate and facilitate a training and development of their employees. It is worthy to provide these practices of social responsibility in order to gain social acceptation which is necessary for corporate activity, and guarantees the loyal and competent staff identifying with corporation aims. The active effort of corporation’s managers to treat their employees with dignity and respect and to answer to employees’ needs of a higher order may have a great impact on the economic growth of business entity. Hence, it is very important to take into account the employees’ expectation in Polish companies, and while implementing the development strategies, the managers should look into the effects which are provided both in the economic and social sphere.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 235-243