Porównanie skuteczności działania klasycznych i alternatywnych środków ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-05-31
Autorzy
Skrobacz, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Zaraza ziemniaka, choroba wywoływana przez organizm grzybopodobny Phytophthora infestans przyczynia się w znacznym stopniu do zmniejszenia plonu z upraw ziemniaka. Skutecznymi środkami ograniczającymi w znacznym stopniu jej działanie są fungicydy dopuszczone do stosowania w uprawach. Brak jest skutecznych alternatyw pozwalających na zmniejszenie ich użycia na przykład w gospodarstwach ekologicznych. Celem niniejszej pracy było określenie skuteczności działania alternatywnych środków ochrony, gazowego ozonu oraz roztworu nadtlenku wodoru, czynników znanych z antyseptycznego i grzybobójczego działania w ograniczeniu stopnia porażenia roślin przez zarazę ziemniaka. W trakcie trzyletnich badań polowych, z wykorzystaniem zaprojektowanej i wytworzonej innowacyjnej aparatury do polowej fumigacji roślin ozonem, oraz stosowaniem oprysków roztworami nadtlenku wodoru sprawdzono ich wpływ zarówno na stopień porażenia roślin przez chorobę, jak również na plonowanie i zmiany składu chemicznego bulw ziemniaka. Przeprowadzone doświadczenie nie wykazało aby stosowanie alternatywnych środków ochrony w istotny sposób przyczyniło się do ograniczenia porażenia ziemniaków przez zarazę ziemniaka. Równocześnie stwierdzono również że stosowanie ozonu i nadtlenku wodoru jako czynników stresowych nie wpływa istotnie na plonowanie ziemniaka równocześnie wpływając w istotny sposób na pozytywne zmiany składu jego bulw.
Late potato blight, a disease caused by the fungus organism Phytophthora infestans, contributes significantly to the reduction of the yield from potato crops. Fungicides approved for use in crops are effective means to limit its action to a significant extent. There are no effective alternatives to reduce their use, for example in organic farms. The aim of this study was to determine the effectiveness of alternative protection products, ozone gas and hydrogen peroxide solution, factors known for their antiseptic and fungicidal activity in reducing the degree of plant infection by late blight. During the three-year field research, with the use of the designed and manufactured innovative equipment for field plant fumigation with ozone, and the use of hydrogen peroxide spray solutions, their impact on the degree of plant infection by disease as well as on the yield and changes in the chemical composition of potato tubers was checked. The conducted experiment did not show that the use of alternative protection products significantly contributed to reducing the infestation of potatoes by late potato blight. At the same time, it was also found that the use of ozone and hydrogen peroxide as stress factors did not significantly affect the potato yielding, while at the same time significantly influencing the positive changes in the composition of its tubers.
Opis
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Balawajder - 98 s.
Słowa kluczowe
ziemniak , zaraza ziemniaka , ozon , nadtlenek wodoru , fungicydy , potato late , potato blight , ozone , hydrogen peroxide , fungicides
Cytowanie