Na rzecz Polski i Polonii… Działalność Komitetu Narodów Ujarzmionych w Connecticut, Centralnego Biura Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago oraz Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej w Connecticut w latach 1970-1990

Abstrakt
Rozprawa prezentuje działalność ,,niepodległościową” środowiska polonijnego na przykładzie Komitetu Narodów Ujarzmionych oraz Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej w Connecticut z uwzględnieniem pracy Centralnego Biura Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago. Celem rozprawy jest przedstawienie działalności wymienionych organizacji na rzecz Polski oraz Polonii w okresie od powstania Komitetu Narodów Ujarzmionych w Connecticut w 1960 r. do uznania faktu zmian politycznych w PRL przez Kongres Polonii w 1989. Podstawę przeprowadzonych rozważań stanowią materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Polsko-Amerykańskim w Connecticut. Rozprawa składa się z trzech rozdziałów, wstępu, zakończenia, bibliografii oraz aneksu. Pierwszy z rozdziałów niniejszej pracy poświęcony jest Komitetowi Narodów Ujarzmionych w stanie Connecticut. W rozdziale drugim zaprezentowałam działalność propolską Centralnego Biura Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago. Starałam się nakreślić wyznaczone przez Kongres Polonii zadania i ich realizację, aby móc odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczenia i skuteczności organizacji w działalności na rzecz narodu polskiego. Rozdział trzeci poświęciłam działalności Wydziału Stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej z Connecticut na rzecz narodu polskiego.
The dissertation presents the activities ,, independence "of the Polish community on the example of Captive Nations Committee and the State Department of the Polish American Congress in Connecticut including the work of the Central Bureau of the Polish American Congress in Chicago. The aim of the hearing is to present the activities of these organizations in favor of Polish and Polish in the period since the establishment of the Committee of Captive Nations in Connecticut in 1960. To recognize that the political changes in communist Poland by the Polish Congress conducted in 1989. The basis of considerations are the archival material stored in the Archives of Polish-American in Connecticut. The dissertation consists of three chapters, introduction, conclusions, bibliography and appendix. First of the chapters of this work is devoted to the Captive Nations Committee on the state of Connecticut. In the second chapter I presented activities of pro-Polish Central Bureau of Polish American Congress in Chicago. I tried to outline designated by the Polish Congress jobs and their implementation, in order to be able to answer questions about the relevance and effectiveness of the organization in activity for the Polish nation. The third chapter devoted activities of the State Department of the Polish American Congress from Connecticut for the Polish nation.
Opis
Słowa kluczowe
Polonia amerykańska , lobbing , administracja amerykańska , władze PRL , wolność , American Polonia , lobbying , the US administration , the communist authorities , freedom
Cytowanie