Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Rzeszutko-Piotrowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Działanie polskich gmin na rzecz rozwoju regionalnego polega na wykorzystaniu zróżnicowanych cech oraz predyspozycji państwa jako nadrzędnego czynnika dynamizacji i wzrostu skuteczności działań prorozwojowych, podejmowanych przez podmioty publiczne poziomu regionalnego oraz jako czynnika stymulującego skuteczne decyzje alokacyjne przez sektor niepubliczny. Upowszechnienie i wzrost jakości zarządzania strategicznego w samorządach wszystkich szczebli może zapewnić wzrost tempa i efektywności rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju. Strategiczne planowanie regionalne powinno integrować społeczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty problematyki rozwoju gminy. W opracowaniu omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące m.in. koncepcji rozwoju gminy jako podstawy zarządzania strategicznego; działalności polskich gmin na rzecz rozwoju regionów i społeczności lokalnych.
Operation of Polish municipalities for regional development involves the use of different features and suitability of the state as parent and growth factor dynamization effectiveness of development projects undertaken by public bodies and the regional level as a factor stimulating effective allocative decisions by non-public sector. Spread and increase the quality of strategic management in local government at all levels, can provide increased speed and efficiency of social and economic development throughout the country. Strategic regional planning should integrate social, economic and environmental aspects of community development issues. In this paper we will discuss the most important issues such as community development concept as a basis for strategic management, the activities of Polish municipalities for the development of regions and local communities.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 159–178