Płaca zasadnicza ekwiwalentna do kapitału ludzkiego i intelektualnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Cieślak, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Przyjętą przesłanką społeczną jest zgodność wynagrodzenia z pracą godną wykonywania dla pracodawcy. Ta akceptacja wynika ze zrozumiałej transakcji wymiany dokonanej na równych warunkach. Pracownik oddaje swoją energię w trakcie swojej pracy, więc jest to powód do oczekiwania płacowego. Wynagrodzenie uzupełnia tę stratę i utrzymuje jego kapitał na tym samym poziomie. Wynagrodzenie na odpowiednim poziomie zapobiega deprecjacji kapitału ludzkiego i intelektualnego. Brak równowagi między wynagrodzeniem a wartością pracy po pewnym czasie doprowadzi do niezadowolenia pracownika. Często decyzja o wynagrodzeniu podejmowana jest w celu pozyskania najlepszych pracowników, motywacji i rozwoju osobistego. Wynagrodzenie, jak pokazano, należy traktować jako koszty i dochody, czyli koszty i efekty pracy. To właśnie firma otrzymuje za wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest częścią dochodu pracownika. Interesuje go, aby był tak wysoki, jak jego wydatki. Specjalna ocena wynagrodzenia ma miejsce wtedy, gdy trafia do człowieka, który ma główny lub znaczący udział w uprawie produktu. System wynagrodzeń zasadniczych ma duży wpływ na motywację i oczekiwania wobec pracy. Zachęca do osiągania lepszych efektów, rozwoju wiedzy i umiejętności. Efektywny system płatności powinien być przejrzysty i powiązany z zaangażowanym kapitałem ludzkim.
The salary conformity with the work worth exercised for the employer is a social premise accepted. This acceptance goes from understandable exchange transaction made on equal conditions. The worker gives his/her energy during his/her work, so that is a reason for the salary expectation. The salary fills this loss and makes his/her capital on the same level. The salary on the proper level prevents the human and intellectual capital depreciation. Deficiency of the balance between the salary and the work worth will go to the dissatisfaction of the employee after some time. It is common that the decision about the salary is made to gain the best employees, to motivate, and for the personal development. The salary, as it was shown, has to be treated as costs and income meaning the work costs and effects. This is what the company receives for the salary. The salary is a part of the employee income. He/she is interested in to have is so high as his/her expenditures are. The special salary assessment is then when it goes to the man who have the main or significant part in product growing. The base salary system has a big influence for motivation and the expectations to the work. It encourages to have better effects, knowledge and skills development. Efficacious payment system should be clear and be connected with human capital employed in.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 57-67