Social Consequences of Innovation Models Diversification of Economic Growth

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Chuzhykov, Viktor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article deals with consideration of the main problems in the globalisation of the world economy and the place in that of clusters, as well as the role of clusters in creating local social advantages. There have been traced the principal trends of the clusters evolution and the responses to clusters setting-up of the local and national self-governmenting systems. Social risks of the arrangement of innovative models on the territories of some countries have been assessed.
W opracowaniu omawiane są główne problemy globalizacji gospodarki światowej i miejsce w tym procesie klastrów. Analizie poddano również rolę klastrów w tworzeniu lokalnych korzyści społecznych. Przedstawione zostały podstawowe tendencje ewolucji klastrów oraz stosunek lokalnych i narodowych systemów samorządowych do ustanawiania klastrów. Ponadto ocenie poddano społeczne ryzyko realizacji modeli innowacyjnych na terytoriach wybranych państw.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 266-278