Pracownik wiedzy –kluczowa postać przedsiębiorstw Nowej Ekonomii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kwiecień, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie wiedzy i pracowników wiedzy, którzy są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw w Nowej Gospodarce oraz na właściwe podstawy efektywnej współpracy z tymi pracownikami. W artykule omówiono pojęcia „Nowej Ekonomii”,” wiedzy” i „pracownika wiedzy”. Wskazano także istotne elementy zarządzania pracownikami wiedzy, podkreślając, że podstawą takiego zarządzania jest odpowiedni dla pracowników wiedzy system motywacji oraz wzajemne zaufanie w racjach, które warunkuje efektywny proces dzielenia się wiedzą.
The main goal of the article was to emphasise the significance of knowledge and knowledge workers who are basis of company actions in the New Economy as well as to show effective ways of cooperating with these workers. The term of the New Economy, as well as the phenomenon of knowledge and knowledge workers has been discussed. Important elements of managing knowledge workers have also been mentioned. It has been shown that managing knowledge workers should be based on high motivation system and mutal trust. These are conditions determining effective knowledge sharing.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 74–84