Koncepcje poprawy funkcjonowania samorządu powiatowego w Polsce. Badanie funkcjonowania powiatów ziemskich metodą strumieniową

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Koza, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Badanie kwestii funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz możliwych rozwiązań może być dokonane metodą strumieniową. Pozwala ona zarówno na pozyskanie wiedzy o tym, co funkcjonuje nieprawidłowo i powinno być naprawione, zreformowane, jak i na budowę programu naprawczego, mającego na celu przezwyciężenie zidentyfikowanych trudności i poprawy sytuacji oraz na ocenę wprowadzonych zmian. Schemat blokowy badania strumieniowego pozwala przeprowadzić diagnozę, w oparciu o obserwację tła historycznego, jak i otoczenia geopolitycznego oraz obowiązującego prawodawstwa. Włączone są w nią również konkluzje płynące z badania statystycznego obszarów społecznego, gospodarczego i finansowego. Korekta systemu powiatów ziemskich jest niezbędna. Zmniejszenie liczby powiatów ziemskich skutkowałoby lepszą efektywnością finansowania potrzeb lokalnych, dzięki wyższemu poziomowi wpływów budżetowych oraz niższym bieżącym kosztom funkcjonowania. Zwiększenie kompetencji powiatów ziemskich oznaczałoby rozszerzenie tychże kompetencji o elementy znajdujące się obecnie w gestii administracji rządowej, zwiększenie udziału powiatów ziemskich w podatkach dochodowych, lub też umocowanie w prawie podatków lokalnych ustalanych co do wysokości przez władze danego powiatu płaconych na rzecz tego powiatu. Zmniejszenie kompetencji powiatów ziemskich polegałoby na zastąpieniu dotychczasowych radnych powiatowych przedstawicielami organów gmin mieszczących się na terenie danego powiatu. Całkowita likwidacja powiatów i przypisanie ich zadań gminom, ewentualnie, województwom, poprawiłoby wyniki finansowe samorządów terytorialnych i usprawniłoby ich działanie. Reasumując, należy zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogłyby bardziej usprawnić uwarunkowania funkcjonowania powiatów ziemskich i wychodząc od badań, których najważniejsze konkluzje prezentuje niniejsze opracowanie, prowadzić dalsze, bardziej szczegółowe analizy sytuacji polskich powiatów ziemskich.
Study of the functioning of local government in Poland and the possible solutions can be made by stream analysis. It allows both to gain knowledge of what is malfunctioning and should be repaired, overhauled, and to build a rehabilitation program, which aims to overcome the identified problems and improve the situation and to assess the changes. Block diagram of the stream test can perform diagnosis on the basis of observation of the historical background, as well as the geopolitical environment and the existing legislation. It presents the conclusions derived from the survey social, economic and financial areas. Correction of rural districts counties is essential. Reducing the number of rural districts would result in better efficiency of funding local needs, thanks to a higher level of revenue and lower current costs. Increasing the powers of rural districts would mean the extension of the powers of the items that are currently the responsibility of the government, increasing the participation of districts in income taxes, or empowerment in local taxes calculated on the amount paid for each district. Reducing the powers of rural districts would mean replacing the existing district’s councillors, representatives of the municipalities within each district. The total liquidation of districts and municipalities task assignment, possibly, region authorities, would improve the financial results of the regional and local authorities and would facilitate their operation. To sum up, you need to consider solutions that could improve the functioning conditions of rural districts and starting from the study, the most important conclusions this study shows, lead to further, more detailed analysis of the situation of Polish districts.
Opis
Słowa kluczowe
powiaty , reforma , analiza strumieniowa , districts , reform , stream analysis
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 379–391