Wpływ wybranych aspektów modernizacji na konwergencję wsi i miasta

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Leśniak-Moczuk, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia wpływu wybranych aspektów procesu modernizacji społeczności wiejskich na jakość życia na wsi porównywalną ze środowiskiem miejskim. W artykule nakreślono związek modernizacji ze wzrostem jakości życia na wsi i wpływ postaw mieszkańców wsi na tempo procesów modernizacji. Ponadto podano przykładowe wskaźniki ilustrujące poziom absorpcji postępu technicznego na wsi, sprzyjające procesowi konwergencji wiejskiego i miejskiego środowiska.
The aim of the study is to present some chosen aspects of the process of modernization of rural societies and their influence on the quality of life in the country in comparison with the urban environment. In the paper there were described the relationship between modernization and increase in the quality of life in the country as well as the influence of attitudes of the country citizens on the dynamic of modernization processes. Moreover, there were presented some indicators reflecting the level of absorption of technological solutions in the country that are favorable for the process of convergence between rural and urban social environment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 252–264