Status dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie” a wyzwania nauczania przedmiotów metodologicznych – wstępny zarys problemu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Pogorzała, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę wskazania i zdiagnozowania wyzwań związanych z nauczaniem przedmiotów metodologicznych na kierunkach studiów przypisanych do dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie” i odpowiedź na pytanie, czy ukształtował się kanon nauczania przedmiotów metodologicznych. Opracowanie ma charakter przyczynkarski, zawiera wstępną diagnozę problemu, aczkolwiek może stać się punktem wyjścia do zaplanowania i opracowania systematycznych badań w tym zakresie. Substrat źródłowy dostarczyły m.in. dane zawarte w systemie RAD-on oraz dostępna on-line dokumentacja studiów, jak również opracowania naukowe i podręczniki odnoszące się do teorii i metodologii nauk o bezpieczeństwie oraz statusu dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”. Główna teza artykułu zakłada, iż na zakres i zawartość przedmiotów metodologicznych wpływ ma kilka wstępnie zidentyfikowanych czynników: ogólne (związane z genezą dyscypliny, jej rozwojem w Polsce i na świecie, stopień absorbcji dorobku anglosaskiego, opracowanie i dostępność podręczników) oraz lokalne (geneza kierunku, przypisanie danego kierunku do dyscyplin, wykształcenie kadry, profil studiów).
The study attempts to identify and diagnose the challenges of teaching methodological subjects in the fields of study assigned to the discipline "security science" and to answer the question whether a canon of teaching methodological subjects has been formed. The study is of a contributory nature and contains a preliminary diagnosis of the problem, although it may become a starting point for planning and developing systematic research in this area. The source substrate was provided, inter alia, by data contained in the RAD-on system and available on-line documentation of studies, as well as scientific studies and textbooks relating to the theory and methodology of security sciences and the status of the discipline 'security sciences'. The main thesis of the article assumes that the scope and content of the methodological subjects are influenced by several pre-identified factors: general (related to the genesis of the discipline, its development in Poland and worldwide, the degree of absorption of Anglosphere output, the development and availability of textbooks) and local (i.e. the genesis of the field of study, the assignment of a given field of study to disciplines, the education of staff, the profile of studies).
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , nauki o bezpieczeństwie , metodologia badań bezpieczeństwa , dydaktyka , security , security sciences , methodology of security research , didactics
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 246-259