Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W integracji i globalizacji wielkich stolic świata i informacji, niezbędnych do podejmowania rozsądnych decyzji, krążyć bardzo łatwo i z ogromną prędkością. Procesy realne i regulacyjne w Polsce w coraz większym stopniu zależą od tego, co dzieje się w gospodarce światowej. Jednakże Konwergencja rozwoju gospodarczego wymaga szybkiego rozpowszechnienia opartych na wiedzy modeli gospodarki i porządku instytucjonalnych, co umożliwia uzyskanie wyższej wydajności z analogicznych technologii niż w krajach bardziej rozwiniętych. Niezależnie od tego procesy te są związane z rosnącym ryzykiem przedsięwzięć gospodarczych, jak również z bezpieczeństwem gospodarczym osób o mniejszych możliwościach adaptacyjnych. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom globalizacji i integracji europejskiej wiąże się głównie z dostosowaniem kapitału ludzkiego do jakości. Jednocześnie musi pojawić się: Zwiększenie zdolności akumulacyjnej polskiej gospodarki i efektywności inwestycji w kapitał fizyczny, modernizacja tradycyjnego sektora poprzez rozpowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych związanych z kreowaniem nowych miejsc pracy, rozwojem infrastruktury gospodarczej, sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, obszarami wiejskimi i budynkami mieszkalowymi. Wyeliminowanie barier utrudniających realizację celów wymienionych powyżej poprzez wykorzystanie mechanizmów rynkowych byłoby niewystarczające do zlikwidowania luki w rozwoju. W związku z tym konieczna jest polityka rządowa ukierunkowana na wspieranie, usprawnienie i tworzenie mechanizmów rynkowych, rozwój przedsiębiorstw i innowacji. Aby zapewnić spójność z mechanizmami rynkowymi i zrozumiałością w eliminowaniu zagrożeń globalizacji, polityka ta musi opierać się na długoterminowej, całościowej strategii skoncentrowanej na zwiększeniu wydajności, pozbawionym kapitału ludzkiego oprecie i sprawiedliwych (uzasadnionych ekonomicznie i społecznie akceptowanych) nierówności społecznych.
In integrating and globalizing world big capitals and information, necessary for rational decisions, circulate very easy and with enormous speed. Real and regulation processes in Poland increasingly depend on what is happening in the world economy. However, convergence of economic development requires prompt diffusion of knowledge-based economy models and institutional order that makes possible gaining higher productivity out of analogous technology than in more developed countries. Notwithstanding, these processes are connected with increasing risk of economic ventures as well as of economic safety of people with smaller adaptation abilities. Counteracting negative results of globalization and European integration is connected mainly with quality adaptation of human capital. Simultaneously there must appear: increase of accumulation abilities of Polish economy and effectiveness of investment in physical capital, modernization of traditional sector by the diffusion of information and communication technologies connected with creation of new workplaces, development of economy infrastructure, sector of small and medium-sized enterprises, rural areas and residential building. Eliminating barriers that complicate realization of the objectives mentioned above by the use of market mechanisms would be insufficient for retrieving development gap. Thus, government policy directed at supporting, rationalizing and creating market mechanisms, development of enterprise and innovation is necessary. To assure its coherence with market mechanisms and rationality in eliminating threats of globalization this policy must be based on long-term, holistic strategy concentrated on productivity increase, human capital devel[1]opment and righteous (economic justifiable and socially accepted) social inequalities.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 13-28