Odporność polskiej świadomości społecznej na rosyjską propagandę rozpowszechnianą przez internet w pierwszych miesiącach konfliktu zbrojnego Rosja-Ukraina

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Bryczek-Wróbel, Patrycja
Moszczyński, Maciej
Załoga, Wiesława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule opisano temat oddziaływania na świadomość społeczną w początkowej fazie konfliktu zbrojnego. Jako studium przypadku wykorzystano działania towarzyszące konfliktowi zbrojnemu między Federacją Rosyjską a Ukrainą, a obserwowaną populację stanowili internauci w Rzeczypospolitej Polskiej. Aby zbadać wpływ rosyjskiej dezinformacji na kształtowanie świadomości społecznej Polaków, wykorzystano dane z narzędzia Google Trends. Natomiast słowa kluczowe do analizy zostały predefiniowane ze wsparciem sztucznej inteligencji zaszytej w algorytmach Chat GPT-4. Efektem analizy jest wykazanie wysokiej odporności świadomości społecznej Polaków na próbę zmian jej pozytywnej postawy dla pomocy humanitarnej i wojskowej dla walczącej Ukrainy w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r.
The article describes the contemporary mechanisms of shaping social awareness in the initial phase of an armed conflict. The analysis has been narrowed down to one of the critical areas of influence on public awareness, i.e., the impact through the mass media - particularly the Internet. As a case study, the activities related to the armed conflict between the Russian Federation and Ukraine were utilized, and the observed population consisted of Internet users in the Republic of Poland. The results were based on publicly available data from the Google Trends tool. In addition, the keywords entered into this database were predefined with the assistance of artificial intelligence tools embedded in Chat GPT-4 algorithms. The result of this analysis demonstrates the high resilience of the social awareness of Poles to the attempt to change its positive attitude towards humanitarian and military aid for fighting Ukraine in the first days of the Russian invasion in February 2022.
Opis
Słowa kluczowe
wiadomość społeczna , propaganda , fake news , dezinformacja , social awareness , disinformation
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 86-103