Administracja współpracująca – zagadnienia finansowoprawne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Dąbek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są finansowo-prawne aspekty współpracy administracji z podmiotami zewnętrznymi (w tym z organizacjami pozarządowymi). W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z prawnymi formami finansowania tej współpracy administracji, w tym zwłaszcza dotyczące zasad finansowania w drodze dotacji, podmiotów uprawnionych do kontroli sposobu wykorzystania dotacji oraz niezwykle kontrowersyjne kwestie związane z kontrolą sądową w tego rodzaju sprawach i ustaleniem zakresu kognicji pomiędzy sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi w sprawach roszczeń o dotacje oraz w sprawach kontroli wykorzystania dotacji. Celem rozważań było dokonanie oceny, czy i na ile obecne regulacje prawne i praktyka gwarantują prawidłowe, tj. zgodne z prawem i optymalne (optymalne merytorycznie, sprawne i skuteczne), wykonywanie zadań publicznych przez tzw. administrację współdziałającą, tj. w ramach współpracy administracji z podmiotami zewnętrznymi.
The subject of the essay are financial and legal aspects of cooperation of the public administration with external entities (including non-governmental organizations). The article mentions the issues connected with legal forms of financing this cooperation, including mainly subsidy donation rules, subjects entitled to control the way in which the subsidy is used and very controversial matters connected with judicial control in these types of cases and setting the scope of cognition between ordinary and administrative courts in cases of subsidy claims and cases of control of use of those subsidies. The goal of the consideration was to assess if and to what extent the current legal regulations and practice guarantee a correct i.e. in compliance with the law and optimal (substantively optimal, efficient and effective ) execution of public tasks by a so called “cooperating administration” i.e. of public administration in cooperation with external entities.
Opis
Słowa kluczowe
dotacje , finansowanie współpracy administracji , kontrola wykorzystania dotacji , sąd właściwy do kontroli wykorzystania dotacji , sąd właściwy do rozstrzygania roszczeń o dotacje , subsidy , financing of administrative cooperation , subsidy use control , appropriate court for judging subsidy claims
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 42–57