Inicjatywy transportowe Trójmorza i ich znaczenie dla Europy Środkowej i Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Wojtaszak, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono projekty inicjatyw dotyczących budowy infrastruktury transportowej krajów Trójmorza (3SI), które wpisują się w rozwój infrastruktury transportowej całej UE. Warto zauważyć zmiany geopolityczne rozgrywane przez główne mocarstwa światowe, określające od nowa strefy wpływów. Na tym tle widoczne są starania państw 3SI, które dążą do zmian kierunku rozwoju infrastruktury transportowej z północy na południe Europy, odchodząc od zimnowojennego układu wschód – zachód. 3SI liczy na dynamiczną transformację i powstanie układu sił, w którym właściwe miejsce zajmą lepsze relacje transatlantyckie, a którego istotnym elementem będzie region Europy Środkowej. Autor przyjmuje podejście instytucjonalne oraz analizę opartą na teorii neorealizmu. Pozwoli to na ocenę roli i znaczenia inicjatyw Trójmorza dla rozwoju państw Europy Środkowej i UE.
The article presents projects for transport infrastructure construction initiatives of the Three Seas (3SI) countries, which are part of the transport infrastructure development of the EU as a whole. It is worth noting the geopolitical changes being played out by the major world powers, redefining spheres of influence. Against this backdrop, the efforts of the 3SI countries are evident, as they seek to change the direction of transport infrastructure development from north to south Europe, moving away from the Cold War east-west alignment. The 3SI hopes for a dynamic transformation and the emergence of a balance of power in which an improved transatlantic relationship takes its rightful place, of which the Central European region will be an important element. The author adopts an institutional approach and an analysis based on neorealist theory. This will allow for an assessment of the role and importance of the Three Seas initiatives for the development of Central European and EU countries.
Opis
Słowa kluczowe
Inicjatywa Trójmorza (3SI) , UE , projekty transportowe , międzynarodowe stosunki polityczne , Three Seas Initiative (3SI) , transport projects , international political relations
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(21)/2023, s. 259-275