Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Kietliński, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Stwierdzenia typu: „gospodarka jest religią naszych czasów”, „ekonomia polityczna jest religią kapitalizmu”34, czy „większość firm ma swoją, specyficzną religię”35, wskazują na pewne związki między religią a gospodarką. Wiadomo też, że Max Weber w swojej książce „Etyka protestancka a duch kapitalizmu” połączył powstanie nowoczesnego kapitalizmu z protestantyzmem. Choć takie opinie mogą wydawać się przesadzone, to analiza historii myśli ekonomicznej pozwala sądzić, że religie realnie wpłynęły na gospodarkę. „Wszędzie, gdzie ludzie tworzyli lub handlowali, istniała konieczność wprowadzenia pewnych zasad. Ludzie zadawali sobie nie tylko pytanie, co powinno być produkowane i jak sprawiedliwie dzielić zyski między uczestnikami procesu produkcji i wymiany, ale także pytania ekonomiczne na poziomie krajowym lub niektórych większych grup społecznych. Z biegiem czasu ludzie starali się zrozumieć, w jaki sposób działalność gospodarcza wpływa na funkcje i rozwój społeczny”36. Tak więc religie, niosąc pewne wartości, kształtowały kulturę także w wymiarze ekonomicznym. W związku z tym pojawiły się pytania: Jak religie wpływają na gospodarkę? W jaki sposób „homo oeconomicus” posługuje się regułami religijnymi? A czy możemy mówić o spójności religii i ekonomii? Celem tego raportu jest ukazanie zależności ekonomii od uwarunkowań religijnych w kontekście judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu.
Statements like: „economy is a religion of our times”, „political economy is capitalism’s religion”34, or „most companies has its’ own, specific religion”35 point to some relationships between religion and economy. It is also known, that Max Weber in his book „Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism”, connected the rise of modern capitalism with Protestantism. Although such opinions may seem exaggerated, the analysis of economic thoughts’ history allows to think, that religions really influenced economy. „Every place where people created or traded, there was a necessity of implementing some rules. People asked themselves not only what should be produced and how to share profits fair between participants of production and exchange process, but also some economic questions on domestic level or some larger social groups. As the time passed people tried to understand, how economic activity influence social function and development”36. So religions, bearing some values, shaped culture also in economic range. Cause to that some questions arised: How religions influence economy? In what way „homo oeconomicus” uses religious rules? And can we talk about coherency of religion and economy? The point of this report is to show the dependence of economy to religious conditions in context of Judaism, Buddhism, Christianity and Islam.
Opis
Referat powstał na bazie rozdziału Religijne, historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu, praca zbiorowa K. Kietlińskiego, V. Martineza Reyesa i T. Oleksyna Etyka biznesu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 43-59