Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Kołodko, Grzegorz W.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kwestia dynamiki i kierunków zmian relacji dochodowych pozostaje kontrowersyjna. Z jednej strony można napotkać opracowania sugerujące, że współcześnie – w epoce nieodwracalnej globalizacji – zakres nierówności jest coraz mniejszy, z drugiej strony twierdzi się, że jest on coraz większy i nadal rośnie, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i w gospodarkach emancypujących się. Bierze się to między innymi ze stosowania różnych miar oraz z niejednakowych punktów odniesienia w czasie i przestrzeni w przypadku porównań międzynarodowych. Bez względu na geograficzny przekrój przeprowadzanych badań nieco inny obraz relacji dochodowych wyłania się przy analizie w oparciu o współczynniki Giniego, inny natomiast przy obserwacjach czynionych przez pryzmat relacji decylowych czy kwintylowych. Podczas gdy w kilku ostatnich dekadach relacje średnich dochodów przy porównaniach między krajami uległy zmniejszeniu, to wewnątrz poszczególnych społeczeństw zwiększyły się. W rezultacie w odniesieniu do całej, już ponad siedmiomiliardowej ludzkości, skala nierównomierności w podziale dochodów narasta. W ślad za dysproporcjami dochodowymi z biegiem czasu zwiększają się także różnice majątkowe, rośnie więc, a nie zmniejsza się dystans dzielący bogatsze warstwy ludności od grup uboższych. Ich zbyt duży poziom jest przyczyną narastania napięć społecznych i politycznych, co obraca się przeciwko wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi. Skala nierówności w podziale dochodów ma zatem nie tylko aspekt etyczny, lecz również praktyczny.
The question of the dynamics and trends of income relationship remains controversial. On the one hand, there are suggestions that today – in an era of irreversible globalization – the extent of inequality is getting smaller, on the other hand, it is claimed that it is growing, both in developed countries and in emancipating economies. The reason for such controversy is, among other factors, the use of different measurements and reference points for the purpose of comparing the income relations in time and space. Regardless of the geographical breakdown of tests, a slightly different picture emerges while the analysis is based on Gini coefficients, and while it is made through the prism of deciles or quintiles ratios. While in the past few decades the relationship of the average income compared among particular countries has decreased, within the individual societies most of the time it has increased. As a result, if the whole seven-billion humanity is concerned, the scale of inequality in income distribution increases. In the wake of it, over time the inequality in wealth does increase too. Hence, the distance between the wealthier strata of the population and the poorer groups is growing. The excessive range of inequality is the main cause of rising social and political tensions, which turns against economic growth and development. The scale of inequality in income distribution is therefore not only of an ethical nature, but has also the practical meaning.
Opis
Słowa kluczowe
dochody , nierówność , globalizacja , wzrost , rozwój , income , inequality , globalization , growth , development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 26–37