Kapitał społeczny a skuteczne działanie dla rozwoju lokalnego – studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Jasiński, Witosław J.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł dotyczy problemu analizy konkretnego projektu lokalnego z okresu z punktu widzenia teorii kapitału społecznego. Między innymi stosuję teorię słabych więzi oraz teoria dziur strukturalnych i teoria zasobów społecznych w celu opisania i wyjaśnienia proces budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczucin. To studium przypadku pokazuje kluczowe znaczenie kapitału społecznego dla efektywnej realizacji lokalnych ruchów gospodarczych.
This paper concerns on the problem of analysis of the concrete local project from the point of view of the theory of social capital. Among others I apply the theory of weak ties and the theory of structural holes and social resources theory to describe and explain the process of building the water-supply system in the Szczucin Community. This Case Study shows the crucial importance of the social capital for effective performance of local economic movements.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 243-252