Ważność aktów prawnych wydanych przez Parlament w przypadku stwierdzenia nieważności wyborów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Drozd, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszej pracy było ukazanie w jaki sposób dokonywana jest w Polsce kontrola legalności wyborów do Sejmu i Senatu oraz przedstawienie bytu aktów prawnych wydanych przez wadliwie obsadzony Parlament. Główną metodą badań przyjętą w tej pracy była analiza wyroków polskich sądów ze względu na niewielki zasób tekstów doktryny w tym temacie. Po przeanalizowaniu źródeł autor artykułu wskazał tezy, dotyczące ważności aktów prawnych i stwierdził, że akty wydane przez Parlament w okresie od ukonstytuowania do wydania postanowienia Sądu Najwyższego są ważne, oraz drugą tezę dotyczą zrównania terminów na pierwsze posiedzenie nowego parlamentu oraz terminu na wydanie postanowienia przez Sąd Najwyższy. Aktualność tematu podkreśla fakt, iż obecny rok jest rokiem wyborczym oraz brak ustawowych i doktrynalnych uregulowań tej kwestii.
The purpose of this study was to show how the legality of elections to the Sejm and Senate is scrutinised in Poland and to present the existence of legal acts issued by a defectively filled Parliament. The main method of research adopted in this thesis was the analysis of Polish court judgments due to the scarcity of doctrinal texts on the subject. After analysing the sources, the author of the paper identified the theses concerning the validity of legal acts and concluded that the acts issued by the Parliament in the period between its constitution and the issuance of the Supreme Court's decision are valid, and the second thesis concerns the equalisation of the deadlines for the first sitting of the new Parliament and the deadline for the Supreme Court's decision. The timeliness of the topic is highlighted by the fact that the current year is an election year and the lack of statutory and doctrinal regulation of this issue.
Opis
Słowa kluczowe
wybory , mandat , ważność , Sąd Najwyższy , election , mandate , validity , Supreme Court
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 28-38