Jak daleko je české euro? Daleko!

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Paulík, Tibor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Stať se zaměřuje na deskripci postupu České republiky při vstupu do erozóny a přijetí společné měny, eura. Charakterizuje jednotlivé možné scénáře přechodu na jednotnou měnu a na jejich pozadí analyzuje jednotlivé fáze scénáře přechodu na společnou měnu v České republice. Seznamuje s institucionálním zabezpečením přechodu na společnou měnu, s jejími přínosy a náklady. V závěru poukazuje na rozhodující problémy a jejich latentní řešení a z toho vyplývající nejasnosti a nejistoty determinující přijetí společné měny v České republice.
Rozprawa przedstawia procedurę działań w Republice Czeskiej w procesie jej wejścia do strefy euro i wprowadzenie wspólnej jednostki monetarnej – euro. Charakteryzuje poszczególne możliwe scenariusze wprowadzenia euro w Republice Czeskiej. Przedstawia zabezpieczenie instytucjonalne, korzyści i koszty wprowadzenia euro. W zakończeniu artykuł zwraca uwagę na decydujące problemy, ich skryte rozwiązania oraz wypływające z tego niejasności i niepewności, wiążące się z wprowadzeniem wspólnej jednostki monetarnej w Republice Czeskiej.
The treatise describes how the Czech Republic proceeds further with euro area and with the common currency, Euro. The paper features particular possible scenarios of the transition to the common currency and on the basis of them it analyses individual phases of the scenarios in the transition to the common currency in the Czech Republic. The institutional security of the transition to the common currency is dealt with, as well as its benefits and costs. At the close the paper pays attention to crucial issues and their potential solutions resulting in dubiousness and uncertainties that determine the transition to the common currency in the Czech Republic.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 233-244