Wybrane aspekty innowacji i modernizacji gospodarki na przykładzie Czech

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Gabryšová, Marie
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Sukces gospodarczy w coraz większym stopniu oparty jest na efektywnym wykorzystaniu wartości niematerialnych (wiedza, umiejętności i potencjał innowacyjny) jako na głównym źródle przewagi konkurencyjnej. Przedmiotem zainteresowania tak osób, jak i organizacji staje się nauczanie i uczenie się. Gospodarki wiedzy nie charakteryzują określone dokładnie granice. Chodzi o wiedzę poza granicami przedsiębiorstw, sektorów i często także poza granicami państwowymi. Często przyjmowanym wyznacznikiem dojrzałości społeczeństwa jest również znaczenie sektora high-tech w gospodarce. W artykule poddaje się ocenie rozwój gospodarek wiedzy w krajach UE w latach 2008 i 2010. Porównuje się wydatki na edukację i badania w wybranych krajach, by pokazać zróżnicowane podejście do tego problemu oraz skutki takich decyzji. Podobne porównania podano również w sektorze wysokich technologii produkcji oraz usług w wybranych krajach UE. Jednak najwięcej uwagi poświęcono konkretnym przykładom realizacji modernizacji gospodarki w Republice Czeskiej. Przedstawiono osiągnięcia naukowców Uniwersytetu Technicznego w Libercu, opisano też sukcesy profesora Frimla z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Artykuł zawiera również podstawowe informacje o inicjatywie dla doskonalenia wiedzy i kształcenia, którą podjęło trzydziestu najwybitniejszych naukowców Czech.
Economic success is increasingly based on the effective use of intangible assets (knowledge, skills and innovative potential) as the main source of competitive advantage. Teaching and learning become the point of interest of people and organizations. Knowledge economy is characterized not by specified boundaries. It is knowledge beyond the borders of companies, sectors and often countries. The position of high-tech sector in the economy is also often suggested as a sign of maturity in society. The article gives an assessment of the knowledge economies in the EU countries between 2008 and 2010. It compares the spending on education and research and development in selected countries to show different approaches to this problem and the effects of such decisions. Similar comparisons are also shown in high-technology manufacturing and services in selected EU countries. However, most attention has been given to some specific examples of economic modernization in the Czech Republic. The article also presents the achievements of researchers at the Technical University in Liberec, describes a success of professor Friml from Palacky University in Olomouc. This article also contains some basic information about the initiative to improve knowledge and training, which was taken by the 30 most eminent scientists of the Czech Republic.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 171–180