Poziom wykształcenia mieszkańców a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Berbeka, Jadwiga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było porównanie poziomu wykształcenia ludności krajów Unii Europejskiej oraz analiza wzrostu gospodarczego tych krajów, a także próba identyfikacji zależności między powyższymi sferami. Badanie poziomu wykształcenia prowadzono na podstawie kilku wybranych wskaźników, a mianowicie: odsetka populacji w wieku 25-34 lata, która posiada wyższe wykształcenie, liczby studentów przypadających na 1000 osób w wieku 15-64 lata, a więc w wieku produkcyjnym, odsetka młodzieży w wieku 18-24 lata, którzy porzucili proces edukacyjny nie zdobywszy więcej niż wykształcenia podstawowego lub niższego średniego, jak również odsetka pracowników najemnych uczestniczących w kursach kształcenia ustawicznego organizowanych przez pracodawców. Jako wskaźnik wzrostu gospodarczego przyjęto przyrosty względne o podstawie zmiennej poziomu PKB per capita w krajach Unii Europejskiej oraz średnioroczne tempo wzrostu PKB per capita w krajach UE, liczone jako średnia geometryczna łańcuchowych indeksów o podstawie zmiennej. Badaniami objęto lata 1990-2003. Ponieważ w okresie tym członkami Unii Europejskiej było 15 krajów, one stały się obiektami analiz. Wyłączono z nich jednakże Luksemburg, ze względu na jego nietypowość, jak i niepełne dane statystyczne. Rozważania prowadzono na podstawie danych statystycznych o charakterze wtórnym, publikowanych przez Eurostat i OECD.
The aim of the paper is the comparison of the level of education in European Union countries, the analysis of economic growth of the mentioned countries and an attempt on identification of mutual influences of both spheres. The investigation of education level was conducted on the base of some indicators: educational attainment at tertiary level, the number of students/1000 persons at the age of 15-64, early school leavers and percentage of work force participating in continuing vocational training. The indicator of economic growth was the change of GDP per capita. The investigation was conducted for years: 1990-2003. At that time EU consisted of 15 countries and they were the subjects of research (except Luxembourg, which is very specific and the data for it is missing). The data, of secondary character, came from OECD and Eurostat.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 183-202