An investigation into the influence of level of extroversion, locus of control and gender on listening and reading proficiency in Second Language Acquisition

Abstrakt
Wprowadzenie Dziedzina, jaką jest przyswajanie drugiego języka, w swoim założeniu dotyczy w dużej mierze procesu zdobywania przez ucznia biegłości językowej. Kiedy Krashen (1985) wciąż skupiał się na mechanizmie, który by wyjaśnił ten proces, uwaga innych zaczęła skupiać się na indywidualnym podejściu do ucznia. Wtedy też Peter Shehan (1989) w swojej nowatorskiej pracy rozwinął wątek indywidualnych cech ucznia i ich wpływu na przyswajanie języka. Najczęściej wymieniane dziś to te konwencjonalne, takie jak: status społeczny, stosunek do przedmiotu czy motywacja. Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest korelacji pomiędzy trzema z czynników, ale przede wszystkim skupia się na badaniu ich wpływu na stopień biegłości językowej na poziomie szkół wyższych. Zmienne wybrane do badania to: płeć – czynnik poddany analizie ze względu na wysoki wskaźnik kobiet studiujących język obcy na poziomie uniwersyteckim, ale również z powodu przekonania, iż kobiety uzyskują wyższe wyniki podczas jego nauki (por. Arabski 1999); poziom ekstrawersji – jako zmienna wskazana przez Ehrman (2008), która stwierdza, że uczniów odnoszących sukcesy w nauce języka cechuje osobowość introwertyczna; oraz poczucie umiejscowienia kontroli (LOC) – z racji tego, że jest zmienną relatywnie mało zbadaną w dziedzinie akwizycji języka, ale są podstawy, by przypuszczać (Lefcourt 1982), że wewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli determinuje osiąganie lepszych rezultatów. W odniesieniu do sprawności językowych uczestników eksperymentu postanowiono skupić się na umiejętnościach receptywnych – słuchaniu i czytaniu. Powodem takiego wyboru był po pierwsze fakt, iż sprawności te są nierozerwalną częścią oceny osiągnięć podczas nauki praktycznej języka, a po drugie – to, że na podstawie wyników przeprowadzonych testów można było dokonać analizy ilościowej. Rozprawa podzielona jest na cztery rozdziały, z których pierwszy poświęcony jest taksonomii najważniejszych pojęć w pracy oraz teorii z dziedziny akwizycji drugiego języka. Rozdział drugi zawiera opis wybranych cech indywidualnych uczniów, został w nim przedstawiony rozwój oraz obecny stan badań dotyczących wpływu poszczególnych czynników na naukę języka drugiego. Oprócz trzech wyżej wymienionych zmiennych, które są przedmiotem badań w rozprawie, opisane zostały również te różnice uznane za istotne w procesie nabywania drugiego języka. Powodem takiego wyboru było założenie możliwie pełnego przedstawienia oraz wyjaśnienia złożoności ich wpływu na proces nauczania drugiego języka. Takie podejście pozwoliło także na określenie homogeniczności w branej pod uwagę populacji. Część praktyczna rozprawy została podzielona na dwie mniejsze całości. W rozdziale trzecim przedstawiono hipotezy, obraną metodologię oraz wyniki przeprowadzonych badań. Z kolei rozdział czwarty dotyczy analizy wyników otrzymanych w badaniu ilościowym i jakościowym oraz prezentacji poszczególnych wniosków. Podstawy teoretyczne Ze względu na to, że na przyswajanie drugiego języka wpływa wiele czynników, to – pomimo różnych badań teoretycznych i eksperymentalnych – w izolacji trudno jest ocenić wpływ poszczególnych zmiennych na ten proces. Jak wcześniej wspomniano, wybór czynnika osobowości był podyktowany studium przeprowadzonym w Kanadzie przez Madeline Ehrman (2008), która skupiła się na badaniu osobowości i jej wpływu na osiągnięcie sukcesu w nauce języka obcego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań uznała, iż ucznia odnoszącego sukces charakteryzuje introwertyczny typ osobowości, związany z kierowaniem się intuicją. Dewaele i Furnham (1999) zasugerowali w swojej pracy, iż poziom ekstrawersji w zależności od typu zadań odgrywa odmienną rolę. Uczniowie o osobowości ekstrawertycznej lepiej radzą sobie w sytuacjach, które wymagają zdolności do zapamiętywania krótkotrwałego, np. w zadaniach związanych z komunikacją, natomiast uczniowie o osobowości introwertycznej odnoszą sukcesy w zadaniach, w których dominująca jest rola pamięci długotrwałej. Dzięki tej ostatniej uczący się mają dostatecznie dużo czasu, aby wykorzystać cały swój potencjał. Jeśli chodzi o aspekt poczucia umiejscowienia kontroli w odniesieniu do akwizycji języka drugiego, badania przeprowadzone przez White’a (1999) oraz Hseiha i Schallerta (2008) wykazują pozytywną korelację pomiędzy wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli a wysokimi osiągnięciami. Wyniki te potwierdzają wcześniej zaprezentowane założenia co do relacji pomiędzy poczuciem umiejscowienia kontroli a sukcesem na poziomie akademickim (Bar-Tal and Bar-Zohar 1977). W kwestii czynnika płci wyróżnić można badania (Arabski 1999; Catalán 2003; Piasecka 2010), z których wynika, iż kobiety uzyskują lepsze efekty podczas nauki drugiego języka. Powyżej wymienione przykłady dotychczasowych badań nad wpływem przyjętych zmiennych na akwizycję drugiego języka stanowią model teoretyczny, który posłużył do sformułowania hipotez. Metodologia Przedmiotem badań w tej dysertacji jest analiza zależności pomiędzy trzema czynnikami niezależnymi – mianowicie: poziomem ekstrawersji, poczuciem umiejscowienia kontroli oraz płcią – a ich wpływ na umiejętności receptywne (jako zmienne zależne). Na tej podstawie wysunięto następujące hipotezy: 1. Zakłada się, że introwertycy osiągają wyższe wyniki w czytaniu; w tej dziedzinie średni wynik dla mężczyzn w badanej próbie jest wyższy niż dla kobiet. 2. Zakłada się, że ekstrawertycy osiągają wyższe wyniki w słuchaniu, a średni wynik dla kobiet w badanej próbie jest wyższy niż dla mężczyzn. 3. Przypuszcza się, iż podczas analizy najwyższych wyników ze słuchania i czytania oczekiwany profil ucznia to kobieta z tendencją do osobowości introwertycznej i z wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli. Dodatkowo sformułowano następujące problemy szczegółowe: 1. Jaki jest rozkład introwersji/ekstrawersji w badanej próbie? 2. Jaka jest zależność pomiędzy płcią a poziomem ekstrawersji w badanej próbie? 3. Jakim poczuciem umiejscowienia kontroli charakteryzują się badani uczniowie? 4. Jaka istnieje zależność pomiędzy płcią a poczuciem umiejscowienia kontroli w badanej próbie? 5. Jaka jest zależność pomiędzy poczuciem umiejscowienia kontroli a poziomem ekstrawersji w badanej próbie? 6. Jaka jest zależność pomiędzy wynikami ze słuchania i czytania w badanej próbie? Badaniem objęto losowo wybranych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy zgłębiają wiedzę na studiach magisterskich w Instytucie Filologii Angielskiej UR. Powodem, dla którego próba dotyczyła właśnie takiej grupy, była przede wszystkim kwestia homogeniczności branej pod uwagę populacji, a także możliwość obserwowania jej przez dłuższy okres i przeprowadzenia wystarczającej liczby testów. Co do metod badawczych – w niniejszej rozprawie przedstawiono badania mieszane, a dokładnie kierowano się schematem sekwencyjnej strategii eksploatacyjnej, która polega na wyjaśnieniu i interpretacji wyników ilościowych, a następnie pozyskiwaniu uzupełniających danych jakościowych, służących głębszej analizie (Creswell 2014:224). Badanie ilościowe trwało przez jeden semestr. Przeprowadzono w tym czasie dziesięć testów ze słuchania i tyle samo z czytania. Co istotne, taka strategia pozwoliła na wyeliminowanie czynników wypaczających wyniki badań, takich jak pogoda czy gorsze samopoczucie, i dokładniejsze ustalenie poziomu umiejętności receptywnych w badanej grupie. Przy przeprowadzaniu testów użyto pilotów do odpowiedzi, co usprawniło proces zbierania danych. Ponadto studenci zostali poproszeni o wypełnienie dwóch kwestionariuszy do pomiaru zmiennych – Skali I-E J. Rottera w opracowaniu R. Drwala do ustalenia poczucia umiejscowienia kontroli oraz Kwestionariusza osobowości Eysencka do ustalenia poziomu ekstrawersji. Do pozyskania i analizy wyników na etapie badań jakościowych użyto protokołu wywiadu, przygotowanego przez autorkę rozprawy w związku z potrzebą uzupełnienia danych o informacje potrzebne do wyciągnięcia wniosków, które pozwoliłyby obalić postawione hipotezy. Wywiad został przeprowadzony z piętnaściorgiem metodologicznie wybranych uczestników: dwoma mężczyznami i dwiema kobietami o wysokim poziomie ekstrawersji, którzy różnili się wynikami; dwoma mężczyznami i dwiema kobietami o niskim poziomie ekstrawersji, którzy różnili się wynikami; jednym mężczyzną i jedną kobietą z wysokim wynikiem z czytania, a niskim ze słuchania; jednym mężczyzną i jedną kobietą z wysokim wynikiem ze słuchania, a niskim z czytania; ponadto trzema osobami, które stanowiły obraz przyjętych hipotez. Wyniki Zebrane dane zostały poddane analizie statystycznej; za pomocą testu nieparametrycznego Spearmana wyliczone zostały średnie oraz związki korelacyjne uwzględniające wszystkie zmienne. Wyniki analizy wskazują na brak zależności pomiędzy badanymi zmiennymi – zarówno dla populacji żeńskiej, jak i męskiej. Z analizy regresji ANOVA wynika, na podstawie bardzo niskich wartości współczynnika β, iż poziom ekstrawersji, poczucia umiejscowienia kontroli oraz płeć nie ma mają wpływu na osiągnięcie sprawności czytania czy słuchania. W związku z tym, opierając się na efektach badania ilościowego, należy w tej kwestii stwierdzić wynik zerowy. Na podstawie analizy jakościowej wykazano między innymi, iż wiek, w którym badani rozpoczęli naukę, był bardzo podobny i nie ma wpływu na poziom sprawności receptywnych. Taki sam wniosek można wysnuć, jeśli chodzi o kwestię obcowania z daną kulturą, zwykle determinującą sukces, czyli opanowanie biegłości językowej. Co więcej, dane uzyskane z wywiadu jakościowego stały się podwaliną wyróżnienia trzech aspektów, z których dwa pierwsze wydają się mieć bezpośredni wpływ na proces przyswajania drugiego języka. Okazało się, że wyższe wyniki uzyskali studenci wykonujący pracę zawodową oraz ci, którzy świadomie stosują odpowiednie strategie w rozwiązywaniu zadań. Przeprowadzenie analizy jakościowej pozwoliło również na weryfikację poziomu motywacji, który spadał w trakcie procesu uczenia się, ale nie wykazało korelacji pomiędzy utrzymującą się motywacją a osiągnięciami uczniów. Ponadto okazuje się, że analizując uzyskane dane, pojawia sie więcej pytań niż odpowiedzi, co daje podstawę do stwierdzenia, iż w przypadku uczniów zaawansowanych wysokie wyniki nie są determinowane takimi czynnikami jak poziom ekstrawersji, poczucie umiejscowienia kontroli czy płeć. Wydaje się zasadnym zarekomendowanie badań długoterminowych, które pozwoliłyby na uwzględnienie większej liczby zmiennych, umożliwiając jednocześnie pełniejsze wyjaśnienie mechanizmów wpływających na sukces lub porażkę w procesie przyswajania języka.
Introduction The field of Second Language Acquisition (SLA) has, from its very inception, been devoted to the task of investigating the way in which the individual learner gains mastery over a foreign language. While Stephen Krashen (1985) sought to provide a general mechanism to describe this process, research began to drift in the direction of the individual learner, and it was the seminal work by Peter Skehan (1989) which acted as a catalyst for the development of research into individual learner differences. Today, these differences range from the conventional. This research project is devoted to an investigation into the way in which three of these differences relate to each other and, more importantly, the way in which it might be claimed that they impact on the levels of proficiency of advanced language learners in Polish higher education. The variables chosen for investigation are: gender, both because of the high incidence of females studying languages at university level, and the persistently reported belief that females outperform males in language learning (see Arabski 1999, as an exemplary study on this question); level of extroversion, because it has been indicated by Ehrman (2008) that successful language learners have a slight tendency to introversion; and Locus of Control (LOC), which remains a relatively unstudied variable in the field of SLA, but there is evidence (see Lefcourt 1982) to suggest that success in higher education is predicted by an internally orientated LOC. In determining the proficiency of the participants, it was decided to focus on the receptive skills of speaking and listening. The reason for this is firstly that it is difficult to quantify oral and written performance in a consistent and reliable manner which would lend itself to quantitative analysis, and also because reading and listening tests play a key part in the assessment of the levels of attainment of language learners. The work may be split into two main sections, which are further subdivided into two parts, giving a total of four chapters. The first part confirms the taxonomy used throughout thesis and then provides a general overview of the development of the field of SLA in order to provide the overall context into which the present study fits. The second chapter of the work is devoted to an investigation of the historical development and current state of research into the various learner differences. Chapter three presents the research hypotheses and methodology, before presenting the results. Finally, Chapter four turns to a discussion of the results and a presentation of the overall conclusions and implications of the study. Methodology The three independent variables which the study is ascribed to investigate are level of extroversion, LOC and gender, and the dependent variables are average score in listening and reading exercises, and the following hypotheses were generated: 1. Introverts should have, in general, a higher level of achievement in reading exercises, with the average result of the male portion of the sample population being higher than the female portion. 2. Extroverts should have, in general, a higher level of achievement in listening exercises, with the average result of the female portion of the sample being higher than the male portion. 3. When examining the results of those with higher scores in both listening and reading (general level of proficiency), one would expect the prototypical profile to be a female learner with a tendency towards introversion with an internally orientated locus of control. In addition to this, there are six minor questions to be addressed as side-issues: 1. What is the level of introversion/extroversion of the sample population? 2. What is the correlation between gender and level of extroversion of the sample population? 3. What is the orientation of locus of control of the sample population? 4. What is the correlation between gender and orientation of locus of control of the sample population? 5. What is the relationship between locus of control and the level of extroversion of the sample population? 6. What is the relationship between reading and listening achievement in the sample population? The study population consisted of 102 students enrolled in master’s degree programme in the Institute of English Studies at the University of Rzeszow. This population was chosen in part for the high degree of assumed homogeneity compared to other potential populations, and in part because of the possibility of having direct access to the group over an extended period of time. In terms of the study design, instead of just sticking to a basic quantitative study (with the inherent failings involved in such a design), it was decided to adopt a sequential explanatory mixed method approach, which involves the use of both a quantitative study followed by a qualitative investigation This allows for the qualitative interviews to be used in an explanatory way to provide further or alternative explanations to the quantitative results (Creswell 2014:224). The quantitative stage was conducted over the course of a 15 week academic semester, during the course of which the students were subjected to ten listening and ten reading tasks, the results of which were recorded using a self-paced polling system and audience response cards. In between time, the students were asked to complete the Drwal (1995) 29 question Social Reaction Inventory in order to determine the orientation of LOC, and the Eysenck Personality Questionnaire – Revised in order to determine the level of extroversion. The qualitative stage was based on a self-composed 34-question interview designed to act as both a supplement to the original investigation, and also to provide greater biographical information about the participants. The interviews were conducted in the winter recess immediately following the end of the semester during which the quantitative stage was conducted. From the original study population of 102 fifteen participants were chosen for the second stage using the following selection criteria: two males and two females with high extroversion but differing scores; two males and two females with low extroversion but contrasting scores; one male and one female with high reading and low listening scores; one male and one female with high listening and low reading scores; and three participants who best matched the main hypotheses. Results The data was first subject to some basic analysis, and the arithmetic means were calculated for the four quantitative data sets generated, and then the Spearman Coefficient was calculated in order to determine the correlation between the variables. In short, the results indicate that there is no significant correlation between the individual variables in either the male or female populations, the ANOVA regression analysis indicates that the β coefficient is insignificant in all cases, meaning that neither level of extroversion, LOC or gender can be said to be accountable for level of proficiency in either reading or listening. Thus, on the basis of the quantitative analysis, it is necessary to state a null result. When we turn our attention to the qualitative analysis, in brief, it may be stated that the age of onset was similar for the majority of the population, and had no relationship to the average reading or listening score, and the same is true for level of exposure – which is held to be a reliable predictor of success in L2 acquisition. From the remaining, it would appear that there are three observations that are worth mentioning here, the first two of which seem to have a direct correlation to success. The first of which is the professional activities of the students – those who work would appear to have better scores than those who do not. Secondly, those who show a range of carefully selected learning strategies had, in general, better results than those who had more limited ways of learning. Finally, it would appear that there was a general drop in motivation as the students carried on through their studies, but there seemed to be no correlation between sustained motivation and level of achievement. It would appear, however, that in advanced students of language, performance is not related to personality factors or gender, indicating that previous claims either apply to learners of lower levels of attainment, or the results are valid for different populations. It is strongly recommended that a larger scale long-term study be conducted which would allow for the inclusion of a greater number of variables and a more comprehensive insight into the mechanism which determine success or failure in the language acquisition process.
Opis
Słowa kluczowe
akwizycja języka drugiego , osobowość , poczucie umiejscowienia kontroli , płeć , Second Language Acquisition , personality , locus of control , gender
Cytowanie