Konstytucyjne organy nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Ciechanowski, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Publikacja przybliża tematykę konstytucyjnych regulacji dotyczących samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji nadzoru nad jego działalnością. Opracowanie odnosi się do konstytucyjnych oraz ustawowych kompetencji przyznanych poszczególnym organom nadzoru. Autor wskazuje Prezesa Rady Ministrów, wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową jako organy nadzoru. Dodatkowo wymienia inne ograny państwowe, dookreślając ich rolę w ramach instytucji nadzoru nad samorządem terytorialnym.
The publication presents the subject of constitutional regulations concerning local self-government with particular emphasis on the institution of supervision over its activity. The study refers to the constitutional and statutory powers granted to the individual supervisory bodies. The author indicates the Prime Minister, voivode and the regional audit chamber as the supervisory organs and additionally enumerates other state bodies specifying their role within the institution of supervision over the local government.
Opis
Słowa kluczowe
Konstytucja RP , organ , nadzór , samorząd terytorialny , Constitution of the Republic of Poland , authority , supervision , local government
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 20–29