Knowledge spillovers and innovation: analysis of the relationships between service centres and MSMEs from the regional perspective

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Klimek, Jordan
Łobacz, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The innovativeness of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) is dependent on accessibility to appropriate knowledge resources that enable creation of new market offers. Due to inherent limitations related to the possibilities of investing in the acquisition or creation of new knowledge, smaller entities may benefit from the proximity of large companies, especially multinational corporations, which are actively involved in new knowledge creation, and this knowledge has the ability to spill over. The flow of knowledge from service centres to local smaller companies has the potential to stimulate innovativeness in regional service functions, creating opportunities for paper is to analyse the impact of the flow of knowledge from service centres to MSMEs as a result of interactions between them. For this purpose, empirical data from quantitative research carried out by the research team in 2016 on a representative sample of 1,100 micro small and medium-sized enterprises in the Zachodniopomorskie (West Pomerania) voivodeship were used. The analysis shows that service centres can have a positive impact on the innovativeness of companies in the regions in which they are located, provided that there is a flow of knowledge as a result of direct transfer or personal interactions.
Innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) determinowana jest posiadaniem odpowiednich zasobów wiedzy, które umożliwiają tworzenie nowych ofert. Ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestowania w nabycie lub wytworzenie nowej wiedzy, mniejsze podmioty mogą odnosić korzyści z bliskości dużych firm, w tym szczególnie międzynarodowych korporacji, które tworzą nową wiedzę, która następnie rozprzestrzenia się w obszarze swojego oddziaływania. Przepływ wiedzy z centrów usług do lokalnych mniejszych firm niesie za sobą potencjał rozwoju innowacyjności w regionalnych funkcjach usługowych, stwarzając lokalnym przedsiębiorcom możliwość rozwoju i wzrostu. Stąd celem przedstawionych w artykule rozważań jest ocena wpływu przepływu wiedzy z centrów usług do MMSP, następującego jako rezultat występujących pomiędzy nimi interakcji, na innowacyjność MMSP. W opracowaniu posłużono się danymi empirycznymi z badań ilościowych zrealizowanych przez zespół badawczy w 2016 roku na reprezentatywnej próbie 1100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że centra usług mogą pozytywnie oddziaływać na innowacyjność firm w regionach, w których się lokują, pod warunkiem wystąpienia przepływu wiedzy w wyniku bezpośredniego transferu lub styczności występujących pomiędzy personelem.
Opis
Słowa kluczowe
innovativeness , service centres , knowledge spillover , MSME , region , innowacyjność , centra usług , przepływ wiedzy , MMSP
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 63(3)/2020, s. 275–285