Wykorzystanie testu Levene’a i testu Browna-Forsythe’a w badaniach jednorodności wariancji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Malska, Wiesława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania testu Levene’a i testu Browna-Forsythe’a do weryfikacji hipotezy o jednorodności wariancji dla dwóch lub więcej populacji, dostępne w programie STATISTICA. Wybierając odpowiedni test, należy zwrócić uwagę na liczebności prób losowych. Dla współczynnika istotności α podjęcie decyzji weryfikującej sprowadza się do interpretacji wartości prawdopodobieństwa testowego p, jaki otrzymuje się w wynikach odpowiednich testów. Wybór właściwego testu jest podstawowym wymogiem prawidłowego przebiegu procesu weryfikacji hipotezy o jednorodności wariancji dla dwóch lub więcej populacji.
The paper presents an analysis of the applicability of the test Levene and Brown-Forsythe test to verify the hypothesis of homogeneity variance for two or more populations, which are available in STATISTICA. Choosing the right test, it is necessary to note the number of random samples. For the factor of significance α decision verifying boils down to the interpretation of probability test p, which receive the results of relevant tests. Choosing the correct test is a basic requirement for the proper conduct of the verification process statistical hypothesis of homogeneity of variance for two or more of the population.
Opis
Słowa kluczowe
hipoteza statystyczna , test istotności , test Levene’a , test Browna-Forsythe’a , poziom istotności , weryfikacja hipotez statystycznych , statistical hypothesis , Levene tests , Brown-Forsythe tests , the level of significance , verification of statistical hypotheses
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 365–370