Mowa wiązana w twórczości Jonasza Kofty

Abstrakt
Rozprawa doktorska zatytułowana: Mowa wiązana w twórczości Jonasza Kofty miała za zadnie pokazać, jak wygląda poetycki świat autora Szarego poematu, z jakich składa się elementów, jak zostały skonstruowane postacie mówiące i w jaki sposób autor pozwala im mówić o świecie. Badania oparte są przede wszystkim na dwóch fundamentalnych zbiorach poezji Jonasza Kofty, które grupują całość jego działalności poetyckiej, tzn. Co to jest miłość. Wiersze i piosenki zebrane - tomy I i II. Temat pracy dotyczy zagadnienia mowy wiązanej, a zatem nie obejmuje swym zasięgiem dzieł dramatycznych, musicali oraz scenek kabaretowych. Praca skupia się przede wszystkim na wytyczeniu zasadniczych kręgów problemowych w poezji Jonasza Kofty, badaniu kontekstów twórczych i relacji intertekstualnych, analizie i interpretacji utworów, stworzeniu typologii bohaterów oraz określeniu wartości artystycznych i poznawczych. Rozprawa podzielona została na trzy zasadnicze części (O rolach twórczych, autobiografizmie i utworach autotematycznych; Przemijanie i melancholia. O postrzeganiu świata w utworach Jonasza Kofty; Liryczne opowieści o miłości), które przedstawiają typologię bohaterów utworów Jonasza Kofty, wyodrębniając trzy główne kręgi problemowe, dominujące w twórczości autora Szarego poematu. Całość poprzedzona jest rozdziałem wstępnym i zakończona podsumowaniem.
The doctoral thesis entitled: Mowa wiązana w twórczości Jonasza Kofty was written under professor Janusz Pasterski’s direction and its aim was to present what the world of the author of Szary poemant looks like, of what elements it consists, what manner were the talking characters constructed in and also how the author allows them to speak about the world. The researches were based most of all on two fundamental Jonasz Kofta’s collection of poems, which classify his poetic works: „Co to jest miłość. Wiersze i piosenki zebrane”– volume I and II. The subject of the thesis concerns the issue of verse, this it does not take into account dramas, musicals and cabaret scenes. The thesis concentrates mainly on distinguishing fundamental problematic ranges in Kofta;s poetry, researching creative contexts and intertextual relations, analysing and interpreting the poems, finding the typology of the characters and describing artistic and cognitive values. The thesis was divided into three main parts („O rolach twórczych, autobiografizmie i utworach autotematycznych”; „Przemijanie i melancholia. O postrzeganiu świata w utworach Jonasza Kofty”; „Liryczne opowieści o miłości”) which present the typology of the characters distinguishing three main and dominating problematic circles in Kofta’s literary output. There is also an introductory chapter at the beginning and the summarizing one at the end of the doctoral thesis.
Opis
Słowa kluczowe
piosenka , melancholia , miłość , błazen , kapłan , song , melancholy , love , jester , priest
Cytowanie