Advances in the diagnostics of eye diseases

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Romańczuk, Helena
Mazur, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The advances in the diagnostics of eye diseases have been presented in the work including the optic coherence tomography, confocal microscopy, ultrabiomicroscopy and perimetry. Introduction: The advances in the diagnostics of eye diseases during the last decade of the 20th century and in 21st century is incomparable with the corresponding, earlier periods of development of that discipline. This can be attributed, inter alia, to the pace of the development of imaging techniquesat present at the level close to the histological picture. Objective: The latest methods of diagnosis of changes of the front and back of the eye have been presented in the paper. Material and method: The overview of the current national and foreign literature has been done, mainly for over 10 last years. The following databases have been searched: PubMed and Polska Bibliografia Lekarska.
W pracy przedstawiono postępy w diagnostyce chorób oczu, uwzględniając optyczną koherentną tomografię, mikroskopię konfokalną, ultrabiomikroskopię oraz perymetrię. Wstęp: Postęp w dziedzinie diagnostyki okulistycznej w ostatniej dekadzie XX wieku oraz w XXI wieku jest nieporównywalny z analogicznymi, wcześniejszymi okresami rozwoju tej dyscypliny. Wynika on między innymi z tempa rozwoju technik obrazowania – obecnie już na poziomie zbliżonym do obrazu histologicznego. Cel: W pracy przedstawiono najnowsze metody diagnozowania zmian przedniego i tylnego odcinka oka. Materiał i metoda: Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego, głównie z ostatnich 10 lat. Przeszukano następujące bazy danych: PubMed i Polska Bibliografia Lekarska.
Opis
Słowa kluczowe
ophthalmology , diagnostics , optical coherence tomography , perimetry , okulistyka , diagnostyka , optyczna koherentna tomografia , perymetria
Cytowanie
Medical Review T. 14, z. 4 (2016), s. 473–482