Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wnioskowanie autora wyprowadzane jest z założenia, że zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w każdym systemie zamkniętym lub otwartym jest warunkiem jego równowagi. Z tego założenia wyprowadzono nowe podejście do rozwoju. Jest ono oparte na badaniu ośmiu sfer: ekonomicznej, politycznej, społecznej, konsumpcji, technologicznej, kapitału ludzkiego, aksjologicznej oraz natury i biologii. Ten ośmiosferyczny model posłużył do identyfikacji zewnętrznych ograniczeń integracji procesów rozwojowych i głównych przejawów dezintegracji rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce oraz wskazania instytucjonalnych i systemowych warunków harmonizowania procesów rozwojowych.
Author’s inference is derived from the assumption that the ability to maintain stability of internal parameters in open or closed system is required for its balance. This basis led to the development of a new approach. It is based on a study of eight spheres: economic, political, social, consumption, technological, human capital, axiological, nature and biology. This model was used to identify the external limits of integration processes of development and disintegration of the main manifestations of socio-economic development in Poland and the designation of institutional and systemic conditions that harmonize development processes.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój zrównoważony , gospodarka Polski , polityka gospodarcza , sustainable development , Polish economy , economic policy
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 123–141