Koncepcja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole – geneza i celowość realizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Obodyńska, Edyta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Treść artykułu koncentruje się wokół zasadniczych pojęć w pedagogice zdrowia: edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Autorka podaje wyjaśnienia terminów, wskazuje na obowiązujące ustawy i dokumenty, w oparciu o które realizowane są koncepcje edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole, oraz uzasadnia konieczność harmonijnego ich wdrażania w system szkolny.
The article focuses on the fundamental concepts of pedagogy of health, health education and health promotion. The author gives an explanation and clarification of terms ‘definitions. She also points out the current laws and documents which support the implementation of health promotion concepts in schools. The author justifies the need for a harmonious implementation of these in the school system.
Opis
Słowa kluczowe
zdrowie , edukacja zdrowotna , promocja zdrowia , szkoła promująca zdrowie , health , health education , health promotion , school promoting health
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 57–63