Innowacyjność w roli fundamentalnego czynnika modernizacji przedsiębiorstwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Bal-Woźniak, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dowodzi się, że związki między modernizacją a innowacyjnością są tak bliskie, że program nakierowany na rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, mógłby być traktowany jak program ich modernizacji. Na tle priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka autorka wskazuje na szanse upowszechnienia zachowań innowacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
In the paper the author proves that relation between modernization and innovation is so close that a program aimed at development of the Polish economy which is based on innovative enterprises, could be treated as a program of their modernization. In the background of Operational Program Innovation Economy the author indicates some chances for dissemination of innovational behavior in the SME sector.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 196–213