Zielono – niebieska infrastruktura w środowisku miejskim na przykładzie Krakowa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Ciapa, Sara
Śliwka, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Zastosowanie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury w tkance miasta staje się rozwiązaniem coraz bardziej popularnym. Przyczyną takich działań, jest jej „wielozadaniowość”, czyli możliwość rozwiązania wielu problemów, z którymi muszą mierzyć się intensywnie rozwijające się miasta. W artykule omówiono możliwości, jakie daje zastosowanie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury w mieście i jej korzystny wpływ na środowisko obszarów zurbanizowanych. Ponadto omówiono koncepcje urbanistycznego rozwoju Krakowa zawarte w aktualnych dokumentach planistycznych, które dotyczą zapobiegania zmianom klimatu w mieście. Wykonano także inwentaryzację tego typu inwestycji zrealizowanych w mieście i przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców Krakowa. Badanie dotyczyło świadomości istnienia i świadomego korzystania z obszarów zielonych i wodnych.
The use of elements of green and blue infrastructure in the city is becoming an increasingly popular solution. The reason for such activities is its "multitasking", that is the ability to solve many problems that intensively developing cities have to face. The article discusses the possibilities offered by the use of elements of green and blue infrastructure in the city and its beneficial impact on the environment of urbanized areas. In addition, the concepts of urban development of Krakow contained in current planning documents that concern the prevention of climate change in the city were discussed. An inventory of completed investments of this type in the city was also made. A survey was also conducted among the inhabitants of Krakow, which concerned their awareness of the existence and conscious use of both green and water areas.
Opis
Słowa kluczowe
zielono-niebieska infrastruktura , elementy zielono-niebieskiej infrastruktury , środowisko miejskie , Kraków , green-blue infrastructure , elements of green-blue infrastructure , urban environment , Krakow
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 26, cz. 2 (2022), s. 7-14