Komputeryzacja pracy a wzrost poziomu bezrobocia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Garwol, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem tzw. bezrobocia technologicznego. Jego celem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy we współczesnym świecie istnieje problem bezrobocia technologicznego, czy i w jakim stopniu dotyczy on Polski oraz jakie zawody są obecne najbardziej zagrożone zniknięciem z rynku pracy, a jakie są zawodami przyszłości, które wraz z rozwojem technologii IT będą najbardziej poszukiwane. Aby odpowiedzieć na pytania zawarte w artykule, dokonano analizy danych statystycznych z obszaru omawianego zagadnienia oraz literatury przedmiotu dostępnej w Internecie oraz w postaci publikacji drukowanych. Za zawody, które są zagrożone bezrobociem technologicznym uznano te, których wykonywanie wiąże się z dużą automatyzacją czynności (np. kasjerzy). Profesje, które nie są w grupie ryzyka to te, które wiążą się z bezpośrednim kontaktem pomiędzy ludźmi oraz empatią (np. terapeuci), a także wymagające wysokiej wiedzy specjalistycznej (np. kierownicy wyższego szczebla) oraz zawody związane z branżą IT (zwłaszcza programiści).
This article raises a problem of the so-called technological unemployment. The aim of the article is an attempt to answer the question whether in the modern world there is a problem of technological unemployment and to what extent it concerns Poland. Moreover the article gives consideration which occupations are most at risk of disappearing from the labor market and what are ‘the jobs of the future’ which, along with development of IT technology, are going to be most wanted. In order to answer the questions contained in the article, an analysis of statistic data within the area of the discussed issue and also the assay of available literature referring to the subject (on the Internet and printed publications) have been performed. Jobs and professions which are associated with advanced automation have been considered as to be threatened by the technological unemployment (e.g. cashiers). Whereas professions which involve direct and face-to-face contact between people and empathy (e.g. therapists), as well as requiring high expert knowledge (e.g. senior managers) and also professions related to the IT industry (programmers) have been considered as to be taken out of the risk group.
Opis
Słowa kluczowe
bezrobocie , stopa bezrobocia , postęp technologiczny , zawód , komputeryzacja , unemployment , unemployment rate , technological progress , occupation , computerization
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 362–373