Losy Żydów na terenie powiatu rzeszowskiego w okresie II wojny światowej

Abstrakt
Ramy czasowe dysertacji wykraczają przed rok 1939, w celu przedstawienia charakterystyki terenu i kończą się na roku 1944, w którym zakończyła się okupacja niemiecka, na terenie powiatu rzeszowskiego. Zakres terytorialny niniejszej rozprawy obejmuje zasięg powiatu rzeszowskiego w okresie II wojny światowej. Pierwszy rozdział dysertacji dotyczy charakterystyki powiatu rzeszowskiego w latach 1939-1944, jego położenia i zasięgu, miejscowości jakie obejmował oraz ich powierzchni, w odniesieniu również do danych z okresu międzywojennego. Omawia zagadnienia związane z liczbą i rozmieszczeniem ludności żydowskiej na terenie powiatu rzeszowskiego, organizacyjną władz niemieckich. Odniesiono się również do polityki ludnościowej władz niemieckich w stosunku do Polaków, Żydów oraz Romów. Drugi rozdział odnosi się do życia codziennego Żydów, na terenie powiatu rzeszowskiego. Przedstawia proces wykluczania ludności żydowskiej z życia gospodarczego, grabieży jej majątku, aż do eksterminacji bezpośredniej, ukazując proces jej odizolowywania od reszty społeczeństwa. W rozdziale skupino się również na tematyce pracy przymusowej ludności żydowskiej i wykorzystywaniu jej jako siły roboczej. Bezpośredni proces eksterminacji został ukazany w rozdziale trzecim. Poprzedzały go wysiedlenia, które przebiegały w atmosferze terroru. Przebieg akcji na terenie powiatu rzeszowskiego był dramatyczny w dużym stopniu podobny do tego co działo się w pozostałych częściach Generalnego Gubernatorstwa. Ostatni czwarty rozdział poświęcony został ukrywaniu się Żydów i ich strategii przetrwania. Na terenie powiatu rzeszowskiego pomoc udzielana przez społeczeństwo polskie Żydom była w sposób indywidualny (poszczególne osoby) lub zorganizowany (przez ruch oporu). Przez cały okres ukrywania się lub ukrywania swojej tożsamości, trzeba było uważać na kolaborantów i donosicieli.
The timeframe of the dissertation extends before 1939, in order to present the characteristics of the area, and ends in 1944, the year in which the German occupation ended, on the territory of Rzeszów County. The territorial scope of this dissertation covers the extent of Rzeszów County within the period of the Second World War. The first chapter of the dissertation concerns the characteristics of Rzeszów County in 1939-1944, its location and extent, the towns it covered and their areas, with reference also to data from the inter-war period. It discusses issues related to the number and distribution of the Jewish population in Rzeszów County. The chapter also outlines the organisational structure of the German civil authorities, police authorities, auxiliary formations of the German administration. It also refers to the population policy of the German authorities and the measures against Poles, Jews and Romanies. The second chapter addresses the everyday life of Jews in the county of Rzeszów. It depicts the process of the exclusion of the Jewish population from economic life, the plundering of their property until the direct extermination, showing the process of their isolation from the rest of society. The chapter also concentrates on the subject of forced labour of the Jewish population and their use as labour force. The direct process of extermination is depicted in chapter three. It was preceded by displacements that occurred in an atmosphere of terror. The course of the operation in the Rzeszów County was dramatic and at the same time largely similar to events in the rest of the General Government. The final fourth chapter explores the hiding of Jews and their survival strategies. On the territory of Rzeszów County, the help provided by Polish society to Jews was either individual (individuals) or organised (by the resistance movement. Throughout the period of hiding or concealing one's identity, it was important to be wary of collaborators and informers.
Opis
Promotor: dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR - 258 s.
Słowa kluczowe
powiat rzeszowski , Holokaust , Żydzi , historia , getta , Rzeszów County , Holocaust , Jews , history , ghettos
Cytowanie