Constitutional freedom of assembly and its limitations

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Kubas, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In this publication, the author analyzes the article 57 of the Polish Constitution, which concerns the freedom of assembly and the provisions limiting this freedom. Considerations on the presented topic allow for the conclusion that the freedom of assembly plays an extremely important role in the functioning of a democratic state of law and allows the society to participate in the public debate on many important issues. The analysis shows that this freedom is not, however, absolute and the existing restrictions are necessary for the state and its individual institutions to function efficiently and for the possibility of using other rights and freedoms guaranteed in Poland.
W niniejszej publikacji autorka poddaje analizie art. 57 Konstytucji RP dotyczący wolności zgromadzeń oraz przepisy stanowiące ograniczenia tej wolności. Rozważania dotyczące prezentowanego tematu pozwalają stwierdzić, że wolność zgromadzeń odgrywa niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz pozwala społeczeństwu na udział w debacie publicznej dotyczącej wielu istotnych spraw. Z analizy wynika, że wolność ta nie ma jednak charakteru absolutnego, a występujące ograniczenia są niezbędne do tego, aby państwo i jego poszczególne instytucje mogły sprawnie funkcjonować, oraz po to, aby istniała możliwość korzystania z innych praw i wolności gwarantowanych w Polsce.
Opis
Słowa kluczowe
Constitution of the Republic of Poland , assembly , spontaneous assembly , limitations , democracy , Konstytucja RP , zgromadzenie , zgromadzenie spontaniczne , ograniczenia , demokracja
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 160–171