Gesty wspomagające komunikację dzieci z trisomią 21. Chromosomu – doświadczenia z turnusu logopedycznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Hinc, Julia
Kamińska, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy stosowania gestów komunikacji wspomagającej przez dzieci z trisomią 21. chromosomu podczas turnusu logopedycznego organizowanego przez „ELF-Centrum Mowy i Ruchu”. W artykule scharakteryzowane zostały gesty systemu Makaton, metoda gestów obrazujących ruchy artykulatorów ©GORA, ©Wizualne Kodowanie Części Mowy oraz gesty naturalne. Opisano także wyniki obserwacji dotyczące efektywności stosowania gestów w terapii dzieci przebywających na turnusie. W części ostatniej sformułowano wstępne wnioski i określono perspektywę przyszłych badań.
The article refers to using supporting communication gestures by children with chromosome 21 trisomy during a speech therapy camp organised by “ELF – Speech and Movement Centre”. The article characterises the Makaton system gestures, the method of gestures showing the movements by ©GORA, ©Wizualne Kodowanie Części Mowy [Visual Coding of the Parts of Speech] and natural gestures. Also described have been the results of observation regarding the efficiency of using gestures in the therapy of children staying at the camp. In the last part preliminary conclusions have been formulated and a perspective for future research has been determined.
Opis
Słowa kluczowe
gesty , komunikacja wspomagająca , trisomia 21. chromosomu , gestures , supportive communication , chromosome 21 trisomy
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 6. Młodzi mają głos, s. 97–108