Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Sołtyk, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zarządzanie ryzykiem zostało usankcjonowane przepisami prawa jako jeden z postulatów kontroli zarządczej. Podkreślić przy tym należy, że nie jest to łatwe zadanie. Nabycie umiejętności w tym zakresie wymaga dużego zaangażowania ze strony kierownictwa JST zwłaszcza na płaszczyźnie zmiany filozofii myślenia i sposobu zarządzania w szczególności publicznym zasobem finansowym, gdyż od dawna wiadomo, że pełna realizacja celów i zadań wiąże się z ryzykiem. Kluczową sprawą jest umiejętne szacowanie ryzyka zwiększając przez to prawdopodobieństwo zgodnego z prawem oraz efektywnego wydatkowania środków publicznych. Przedstawione powyżej czynniki, które można wykorzystać do tworzenia polityki zarządzania ryzykiem nie stanowią katalogu zamkniętego. Ich dobór uzależniony jest głównie od specyfiki działania jednostki, wysokości dysponowania środków publicznych w tym pochodzących z budżetu UE, a także liczby i kwalifikacji personelu pracowniczego. Niezależna działalność audytu wewnętrznego poprzez identyfikację i szacowanie czynników ryzyka niewątpliwie przyczynia się do wspierania decydentów samorządowych w systemie zarządzania ryzykiem.
Risk management has been sanctioned by the law as one of the demands of management control. What should be emphasized that it is not an easy task. The acquisition of skills in this field requires a lot of commitment from the leadership of local government units particularly the changes in philosophy and in particular the management of public financial resource, as has long been known that the full implementation of the objectives and tasks associated with risk. The key issue is skillful risk assessment thereby increasing the likelihood of a lawful and effective spending of public funds. The above factors, which can be used to create a risk management policy are not exhaustive. Their selection depends mainly on the specific unit operation, the amount of disposal of public funds including those from the EU budget, as well as the number and qualifications of staff members. An independent internal audit activity through the identification and assessment of risk factors undoubtedly contributes to supporting decision makers of the risk management system.
Opis
Słowa kluczowe
identyfikacja ryzyka , zarządzenie ryzykiem , skuteczność , kategorie ryzyka , analiza ryzyka , czynniki ryzyka , risk management , risk analysis , effectiveness , risk factors , local government unit
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 258–268